Blog Tâm Thức

Pulling Result

Ngày: Sunday, 16/04/2017
Question : Bạn có tin là linh hồn có tồn tại hay không ?
Voted : 1 Person
Đồng ý Voted (1) person, Không Voted (0) Person, Bình luận (0) Person
100 % Đồng ý
0 % Không
0 % Bình luận