No icon

-son-va-long-van-cat-hung-

24 SƠN VÀ LONG VẬN CÁT HUNG.

24 SƠN VÀ LONG VẬN CÁT HUNG.

Ví dụ : táng Sơn – Hướng Nhâm vào năm Tý – Ngọ là Kim Long vận đến , vào năm Sửu – Mùi là Họa Long vận đến , vào năm Dần – Thân là Phục Long vận đến , cứ vậy mà suy ra.
LONG VẬN TƯỜNG GIẢI .
1. Kim Long vận.
“ Kim Long thật thị hảo địa hình ,
Đại lợi lập trạch hòa an phần .
Nhân , đinh đại phát , tho trường vĩnh,
Vinh hoa , phước quý hựu vượng danh”
Kim Long vận đến nên làm nhà , an táng mộ phần , tấn phát nhân đinh thêm trường thọ , tiến tài tăng tấn , vinh hoa , phú quý nổi danh, lục súc đại vượng. Trong 60 ngày sẽ thấy ứng nghiệm.
2. TIỀN LONG VẬN .
“ Tiền Long đáo hướng đại kiết xương,
Lập trạch , an phần tu phương lương.
Tài nguyên đại lợi , hựu phú quý,
Nhân đinh hưng vượng , trí điền trang .”
Tiền Long vận đến , nên làm nhà , an táng , đại cát đại lợi, nhân đinh , tiền của được hưng vượng, ruộng vườn phát triển . 124 năm chủ vượng đinh , vượng tài .
3. KHỐ LONG VẬN.
“ Khố Long đáo lai hảo tu đinh ,
Đông – Tây – Nam – Bắc hữu tài truy.
Điền , tàm đại lợi , nhân đinh phát ,
Lục súc thuận lợi khả đại hưng “.
Khố Long vận đến nên tu tạo nhà cửa , an táng mộ phần , phóng thủy , đều chủ gia đình hòa thuận , làm lúa , tằm , chăn nuôi đại lợi, sinh quý tử , phát nhân đinh , phát đại tài.
4. BỬU LONG VẬN .
“ Bửu Long đáo Sơn chính hảo tu ,
Tứ phương tài lai bất dụng cầu.
Chủ chiêu hoạnh tài , niên niên hữu.
Đại vượng điền , tàm , cập mã , ngưu.”
Bửu Long vận đến nên khai môn , phóng thủy, tạo trạch , an phần mộ. Trong 60 ngày không mong cầu tiền tài cũng tự đến, trong nhà tiền của luôn luôn đầy đủ , trọn năm trong nhà tăng nhân khẩu , sinh quý tử , ruộng , tằm được mùa , lục súc hưng vượng.
5. BẠI LONG VẬN.
“ Bại Long đáo Sơn thị hung tinh,
Tạo trạch , an phần định bất minh.
Quan phi , khẩu thiệt , hòa bệnh tật,
Thất tài , thương súc , bại gia đinh “.
Bại Long vận đến là hung tinh, nếu khai môn , phóng thủy , làm nhà , an táng mộ phần đều bất lợi. Nội trong 100 ngày thương tổn gia súc , phạm hình luật , quan phi khẩu thiệt , bệnh tật , hao tán tiền tài , nhân đinh bại thoái.
6. CUỒNG LONG VẬN.
“ Cuồng Long lập hướng cổ nhân kinh,
Bệnh tật , quan tai tự lai xâm.
Huyết quang hoành tử chiêu bất hạnh,
Gia thất phá bại , thối nhân đinh “.
Cuồng Long vận đến không nên tu tạo nhà cửa , an táng hay sửa chữa mộ phần , chủ sinh việc quan phi , khẩu thiệt chẳng dứt , con cháu ngỗ nghịch , chết ngang , lắm điều bất hạnh , vợ chồng phân ly , bệnh tật , tiền tài , lục súc thất thoát . Trong 3 năm ứng nghiệm điều hung.
7. QUAN LONG VẬN.
“ Quan Long tạo táng hỉ nhân tâm,
Đại lợi , Âm – Dương hòa tu doanh.
Gia quan tấn chức , tài nguyên vượng,
Đa sinh quý tử , phát hậu nhân. “
 Quan Long vận đến nên khai môn , phóng thủy, an phần mộ , sửa chữa nhà cửa, Âm phần , Dương trạch đều tốt đẹp . Trong 3 năm sẽ thêm nhân đinh , vượng tiền tài , thăng quan , tiến chức . Khai Huyệt mà thấy đá mềm ngũ sắc là ứng điềm cát lợi.
8. VƯỢNG LONG VẬN.
“ Vượng Long tọa hướng thị kiết thần,
Gia đình hòa thuận , vượng nhân đinh.
Gia quan , tấn chức , tài canh quảng,
Bất luận nam , nữ lợi khoa danh.”
Vượng Long vận đến nên sửa chữa nhà cửa , an táng mộ phần , đinh , tài đều vượng , thăng quan , tiến chức , đại lợi cho con cháu về đường học hành , thi cử . Khi khai Huyệt thấy đất hoặc đá ngũ sắc , ấy là thiên nhiên chi kỳ Huyệt , rất vi diệu , đại cát tường.
9. SUY LONG VẬN.
“ Suy Long đáo , vĩnh bất nghi tu,
Tạo táng , an trạch định chủ ưu.
Tam niênngũ tải gia phá bại,
Nhân đinh , lục súc tẩu tha châu. “
Suy Long vận đến chẳng nên khai môn phóng thủy , an táng mộ phần , sửa chữa nhà cửa. Chủ nhân đinh thoái , bại tài , lắm chuyện buồn phiền, tiền tài hóa tro bụi. Trong 3 năm có 5 lần phá bại gia sản , lục súc , nhân đinh đi về nơi khác , đinh tài đều bất lợi.
 10. THƯỜNG LONG VẬN.
“ Thương Long tọa hướng đại hung tinh ,
Lập trạch , an phần đạo tặc xâm,
Thị phi , khẩu thiệt , gia phá bại,
Thủy biên lâm hạ định thương nhân “.
Thương Long vận đến là đại hung tinh , nếu sửa chữa nhà cửa , an táng mộ phần thì rước lấy chuyện thi phi , khẩu thiệt , trộm cướp hoành hành . Từ 3-5 năm sẽ thấy phá bại tài sản , rước lấy nhiều chuyện thương tâm.
11. BỆNH LONG VẬN.
“ Bệnh Long bất kiết hựu chủ âm,
Tạo trạch , an phần bách ưu tâm.
Điền viên thối bại , nhân đinh tổn,
Thị phi , bệnh tai bất ly thân “.
  Bệnh Long vận đến là vận chẳng lành , làm nhà , an táng , khai môn , phóng thủy đều chẳng lợi. Từ 3-5 năm sẽ tháy nguy hại , gia đình suy sụp , bán ruộng vườn , tổn nhân đinh , bệnh tật triền miên.
12. ÔN LONG VẬN.
“ Ôn Long bổn thị hối muội tinh,
Lục súc chiêu tổn , họa hựu xâm.
Bất xuất tam niên , tính ngũ tải ,
Họa khởi tiêu tường , hia nghiệp trầm “.
Ôn Long vận là sao mờ tối , nếu làm nhà , an táng , lục súc hao tổn , tai họa đến . Trong 3 năm có 5 lần thất bại , trong nhà hay thị phi , họa khởi từ nơi phòng the, gia nghiệp lần hồi suy vong.
13. SINH LONG VẬN.
“ Sinh Long vận đáo nghi an , tu,
Tấn tấn điền trang , cập mã ngưu.
Tâm địa thiện lương , phúc lộc đáo.
Tiền bần hậu phú vạn sự chu “.
 Sinh Long vận đến nên khai môn , phóng thủy , an phần , tạo táng, chủ đại vượng nhân đinh , tài lộc, sinh con cháu hiền lành , trước nghèo sau giầu. Khai Huyệt thấy động vật sống tất là kỳ Huyệt .
14. TẤN LONG VẬN.
“ Tấn Long tọa hướng vượng gia viên,
Lục súc hưng vượng , tấn điền trang.
Đại phát nhân đinh , thiểu tai nạn,
Vinh hoa , phú quý , kỷ bách niên “.
Tấn Long vận đến nên khai môn , phóng thủy , làm nhà , tạo táng , đại vượng nhân đinh , tài lộc, gia đình ít tai nạn , vinh hoa , phú quý vài trăm năm , vạn sự cát tường , như ý.
15. TỬ LONG VẬN.
“ Tử Long đáo lai nhân bi sầu,
Tạo trạch , an phần họa vô hưu.
Bại tài , thương nhân , tổn lục súc,
Quan phi , khẩu thiệt tử phong đầu. “
Tử Long vận đến không nên làm nhà , an táng. Trong 5 năm lục súc không vượng, của mất , người quan phi , khẩu thiệt , nhân khẩu ít dần , bệnh tật , tai họa chẳng dứt.
16. ÁC LONG VẬN.
“ Ác Long bất khả tu doanh tang,
Nhân khẩu bại thối , kiến tử vong.
Hoành họa , hung sự tùng thiên giáng,
Lục súc đa tai , tổn điền trang.”
Ác Long vận không nên làm nhà , an táng. Trong 5 năm tổn gia trưởng , người vật hao tán , tai họa liên miên , trăm việc tiêu vong , khai Huyệt thấy đất đá sắc tía là đại hung.
17. PHỤC LONG VẬN.
“ Phục Long lai đáo hỷ nhân tâm,
Thích nghi lập trạch , hòa an phần.
Gia quan tấn chức , bách sự thuận.
Tiền bần hậu phú tử tôn vinh”.
Phục Long vận an táng , làm nhà đều tốt đẹp , trước nghèo sau giầu , thăng quan tiến chức , mọi việc đều tốt đẹp. 12 năm sau đinh , tài đều vượng. Khai Huyệt thấy đất ngũ sắc là chân Huyệt.
18. GIAI  LONG VẬN.
“ Giai Long đáo hướng lợi tu doanh,
Đại lợi tạo trạch ,hòa an phần.
Lục súc đại lợi , tử tôn quý,
Gia đạo hưng long , phước tự lâm.”
 Giai Long vận nên làm nhà , an táng mộ phần , khai môn , phóng thủy . Trong 1 năm thấy phát đạt , gia súc sinh trưởng , sinh quý tử . Khai Huyệt thấy những đồng tiền cổ hay đá đen ấy là chân Huyệt.
19. CHÂN LONG VẬN.
“  Chân Long đáo sơn thọ trường cửu ,
Lập trạch , an phần phước bất khinh.
Ngũ niên chi nội năng kiến phát,
Nhân tài lưỡng vượng , án đại hưng “.
Chân Long vận đến làm nhà , táng mả , khai môn , phóng thủy đều tốt, cát tường lâu dài , chủ sinh người tuổi thọ cao . Trong 5 năm sẽ thấy phát đạt , người , của đều thịnh.
20. PHÚC LONG VẬN.
“ Phúc Long tu doanh bất phát quan,
Chỉ hữu phúc lộc đô tề hoàn.
Gia đình an ninh , vô thối loạn,
Nhân , tài lưỡng vượng , kiết vĩnh niên “.
Phúc Long vận đến làm nhà , táng mả , khai môn ,phóng thủy đinh tài đều vượng , phúc lộc toàn lai , gia đình bình an . Chỉ có quan vận là không được hanh thông.
21. HỌA LONG VẬN.
“ Họa Long doanh tạo đại bất tường ,
Lập trạch , an phần định tai ương.
Ngũ nhiên chi nội kiến tai họa,
Gia phá, nhân vong sự bất lương .”
Họa Long vận đến không nên làm nhà , an táng mả , chủ tai họa , quan phi khẩu thiệt. Trong 5 năm sẽ hại người , tổn lục súc. Khai Huyệt thấy đồng tiền cổ hay đồ vậy quá lạ là đại hung.
22. HẠI LONG VẬN.
“ Hại Long doanh tu chiêu ôn Thần,
Nhân ngưỡng mã phiên vi bệnh nhân.
Ngũ niên chi nội chiêu phá tổn,
Tài táng , nhân vong thật khả lân “.
Hại Long vận không nên tu tạo nhà cửa , mồ mả , chủ bệnh tật vây thân, lục súc ôn dịch. Trong 5 năm nhà phá , người mất , thật tang thương.
23. SÁT LONG VẬN.
“ Sát Long tọa hướng kim nhân kinh,
Đại kị lập trạch , dữ an phần,
Lục súc , nhân khẩu hữu thương tổn,
Quan phi , tai họa bất li môn “.
Sát Long vận đại kị làm nhà , an táng , khai môn , phóng thủy. Chủ sự lục súc tổn thất , người mất của hao , phạm cửa quan quyền , sinh lắm điều tai họa.
24. HAO LONG VẬN.
“ Hao Long tai họa bất nhất bàn,
An phận , lập trạch thị phi triền.
Nhân đinh ngu muội , tiền tài tán,
Lục súc bất thuận , gia bất an.”
Họa Long vận đến không nên làm nhà , táng mả , chủ tai họa chẳng dứt , tiền tài hao tán , chủ sinh người ngu muội , lục súc chẳng lợi. Khai Huyệt thấy quái vật , quái thạch rất hung.
( QUYẾT ĐỊA TINH THƯ - Võ Văn Ba.)
Nguồn: dienbatn

Comment