No icon

su-dung-mat-chu-mat-tong-trong-phong-thuy-bai-

SỬ DỤNG MẬT CHÚ MẬT TÔNG TRONG PHONG THỦY . BÀI 12.

SỬ DỤNG MẬT CHÚ MẬT TÔNG TRONG PHONG THỦY  .

LỜI NGUYỆN
Con không xin vào Niết Bàn - Mà nguyện hướng về địa ngục - Cầu cho lửa ngục hóa sen vàng.
Con không xin vào cõi Phật - Mà nguyện hướng về đao san - Cầu cho gươm giáo hóa đạo tràng.
Con không xin vào Tịnh quốc - Mà nguyện làm chiếc đò ngang - Ngày đêm chở hết nỗi trái oan.
Tâm như đại hải - Tâm như kiều thuyền - Con nguyền ở lại - Cõi Ta Bà lửa ngút máu oan khiên - Trải tình thương lót khắp nẻo ưu phiền. - Địa ngục xuống lên - Luân hồi qua lại - Quán kỳ âm thanh con nguyền tự tại
Xem tiếng kêu mà phiền não độ qua - Bao giờ địa ngục còn ma - Muỗi mòng còn khổ - Ta Bà còn Quán Âm!
12 PHÁP MÔN TRÌ CHÚ MẬT TÔNG TRONG ĐẠO TRÀNG DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÔ VI.
Trong phần này, dienbatn xin giới thiệu cùng các bạn 12 Pháp môn tu tập trì chú Mật tông theo nghi quỹ của bản môn. Ngày trước những Pháp môn này không được phép phổ biến , chỉ được sử dụng trong nội bộ của ĐTDPLHVV . Nay đã sang thời kỳ sàng sẩy của Thánh Đức Di lặc Phật Vương , dienbatn được phép công khai nghi quỹ này để các bạn chưa có duyên gặp A xà Lê quán đảnh , chỉ dậy , có thể tự mình tu tập .
Trong quá trình hành trì, nếu gặp khó khăn , trở ngại , xin các bạn liên hệ với anh TÔ HOÀNG - ĐT : 0911929123 là Trưởng tràng của Đạo tràng DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÔ VI để được trợ giúp.
Nguyện đem công đức này hướng về mười phương Pháp giới Chúng sinh , thân tâm thường an lạc, bệnh tật , tai nạn đều tiêu trừ , mọi sở cầu đều được như ý , tất cả mọi nghiệp chướng , phiền não chướng , sở tri chướng đều tiêu trừ , thành tựu vô lượng giải thoát môn Tam Muội . Ngộ nhập Phật Tri Kiến và tốc chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đảng Chánh Giác .
 Nguyện hồi hướng về các chư Thiên Long Thần , bát Bộ , Hộ Pháp phước huệ Thăng Long hào quang viên đắc , thân tâm thường an lạc thành tựu Đại nguyện hộ trì Pháp Chánh chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề .
 Nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ 7 đời nghiệp chướng , phiền não chướng , sở tri chướng tiêu trừ , tốc báo vãn sanh về Tịnh Độ mười phương chư Phật .
 Nguyện hồi hướng về Cha , mẹ , anh , chị , em , chồng ( vợ ) , bà con hai họ tâm thân thường an lạc , thành tựụ được sự nghiệp Thế gian , các nạn , ách bệnh tật tiêu trừ , phát Bồ Đề tâm hướng về quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Cháng Giác .
Hồi hướng về cho Tổ, Thầy và các đồng môn. 
Các bạn có thể sử dụng để tự mình hành trì. Trong quá trình trì tụng chú Mật tông , lúc đầu sẽ có vô vàn khó khăn , chướng ngại. Vì vậy các bạn cần phải năng chuyên cần và kiên nhẫn thực hiện. Việc hành trì mỗi Pháp phải đủ và liên tục 100 ngày . Trong 100 ngày đó phải tuyệt đối ăn chay . Tuần đầu đọc 1 chuồi ( 108 biến ) – Tuần thứ 2 đọc 3 chuỗi – Tuần thứ 3 đọc 7 chuồi – Tuần thứ 4 đế đủ 100 ngày đọc 10 chuỗi . ( Số chuỗi đó là chỉ tính riêng cho câu chú chính, không tính câu dẫn và nghi quỹ. ) .
III. PHÁP MÔN THỨ 3 : CHÚ DƯỢC SƯ.

Phật Dược Sư (tiếng Phạn: bhaiṣajyaguru; chữ Hán: 藥師佛; nghĩa là "vị Phật thầy thuốc"), còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật (bhaiṣajyaguruvaidūrya-prabha-buddha; 藥師琉璃光佛), Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai (Phạn: Bhaiṣaijya guru vaiḍuria prabhà ràjàya tathàgatàya), Dược Sư Như Lai (Phạn: Bhaiṣaijya guru tathàgatàya), Dược Sư Lưu Ly Như Lai (Phạn: Bhaiṣaijya guru vaiḍuria tathàgatàya), Đại Y Vương Phật (Phạn: Mahà Bhaiṣaijya ràja buddha), Vương Thiện Đạo, do bổn nguyện của ngài là "cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh" cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật[1], là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía đông (là cõi Tịnh Lưu ly). Tranh tượng của vị Phật này hay được vẽ với tay trái cầm thuốc chữa bệnh và tay mặt giữ Ấn thí nguyện.Phật Dược Sư thường được thờ chung với Phật Thích Ca Mâu Ni và A Di Đà, trong đó phật Dược Sư đứng bên trái còn Phật A Di Đà đứng bên phải Phật Thích Ca. Trong kinh Dược Sư, hiện nay chỉ còn bản chữ Hán và chữ Tây Tạng, người ta đọc thấy 12 lời nguyện của vị Phật này, thệ cứu độ chúng sinh, với sự giúp đỡ của chư Phật, Bồ Tát và 12 vị Hộ Pháp và Thiên vương.
Thông Thường có 7 Đức Phật Dược Sư, hoặc 8 Đức Dược Sư (nếu cộng thêm Đức Thích Ca Mâu Ni), hạnh nguyện của các Ngài rất tương đồng như giúp chúng sinh được cứu khổ ban vui, sinh vào thiện đạo,thân hình đầy đủ các căn, được giàu có, xinh đẹp, thọ mạng dài lâu, tiêu trừ các tội lỗi về phạm giới khuyết giới, tiêu trừ các tội trộm cắp nghèo khó, giúp trừ các bệnh khổ thân tâm ma quỷ ám hại, được vãng sinh Tịnh Độ....
Bản Hán văn bên Trung Quốc nguyên có 7 bộ Kinh Dược Sư tương ứng với công đức bản Nguyện của 7 vị Phật gọi là Kinh Thất Phật Dược Sư Bản Nguyện Công Đức phần nói về 6 Đức Dược Sư là Quyển Thượng và phần nói về Đức Dược Sư Lưu Ly Quang là quyển hạ, tuy vậy khi truyền sang Việt Nam thì chỉ có 1 bộ Bản Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai do Ngài Pháp Sư Huyền Trang dịch, nguyên nhân cũng do một phần Việt Nam thịnh hành pháp môn Trì danh hiệu Phật.
Danh Hiệu của 7 Vị Như Lai như sau:
1.Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai -Quang Thắng Thế giới -Toàn thân màu vàng
2.Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai -Diệu Bảo Thế giới - Toàn thân màu vàng nhạt
3 Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai -Viêm Mãn Hương Tích Thế giới -Toàn thân màu vàng đỏ.
4 Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai -Vô Ưu Thế giới -Toàn thân sắc hồng.
5 Pháp Hải Lôi Âm Như Lai -Pháp Tràng Thế giới -Toàn thân sắc vàng.
6 Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai - Thiện Trụ Bảo Hải Thế giới -Toàn thân sắc đỏ.
7 Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai -Tịnh Lưu Ly Thế giới -Toàn thân màu xanh ngọc lưu ly.
Các lời nguyện của Phật Dược Sư .
1. Phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sinh.
2. Cho chúng sinh biết đến Nhất thiết trí của mình.
3. Cho chúng sinh thực hiện được ước nguyện.
4. Hướng dẫn chúng sinh đi trên đường Đại thừa.
5. Giúp chúng sinh giữ giới hạnh.
6. Giúp chúng sinh chữa lành các thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra.
7. Chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh.
8. Cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới.
9. Tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiếp và giúp trở về chính đạo.
10. Tránh cho chúng sinh khỏi tái sinh trong thời mạt pháp.
11. Đem thức ăn cho người đói khát.
12. Đem áo quần cho người rét mướt.
1/Thủ Ấn của Dược Sư Như Lai 
1/ - Pháp Giới Định Ấn: 
Dùng đầu gối trái nâng đỡ bàn tay trái, lòng bàn tay hướng lên trên. Tay phải đồng một cách với bàn tay trái, đặt chồng lên trên bàn tay trái sao cho hai ngón cái cùng trụ đầu ngón.    
Hoặc lại có Thuyết nói là: Trên Định Ấn , quán cái bầu thuốc. Trong bầu thuốc nhận chứa thuốc màu nhiệm của 12 Đại Nguyện đến độ thoát chúng sinh.
2/Dược Sư Như Lai Căn Bản Ấn: 
Hai tay tác Nội Phộc, kèm dựng hai ngón cái, hai cổ tay cách nhau khoảng ba thốn (3 tấc Tàu), co cong hai ngón cái cài chéo nhau ba lần.
KHẤN : 

Như Lai thân quang như lưu ly.
Trùm khắp Pháp giới thật diệu kỳ
Cứu khổ hàm linh hằng hỷ xả,
Độ chung muôn loại dụng từ bi,
Mười hai nguyện ước tiêu tai ách.
Quán đảnh chân ngôn bạt khổ mê.
Độ khắp chúng sanh hòng giải thóat,
Âm siêu dương thái bất tư nghì
Nam Mô Dược sư lưu ly Quang Vương Phật.
NAMO   BHAGAVATE   BHAISAIYA   GURU  VAIDÙRYA   PRABHÀ-  RÀJÀYA    TATHÀGATÀYA   ARAHATE  SAMYAKSAMBUDDHÀYA TADYATHÀ :OM   BHAISAJYE- BHAISAJYE   BHAISAJYA SAMUDGATE   SVÀHÀ
NAM MÔ – VGA OATÊ – VÂY SAI DA – GURU – VA ĐU RIA – PRA BHA -RÀ RAYA – TAC THA GÁC TA DA –ARA HATÊ – SAM DẮC – SAM BÚTĐA – TÁC Đ THA – (  ÔM – VÂY SAI DÊ - VÂY SAI DÊ - VÂY SAI DA – SMÚT GATÊ – XÓA HA.)
    (Phần trong ngoặc đọc 1-3-7-10 chuỗi ). Sau mỗi chuỗi niệm : “ Nam mô – Kumphira – Vắtra – cùng Thập Đại Hộ pháp Dược xoa hộ trì cho Đệ tử tên…tuổi … Pháp danh tùy sở nguyện diệu thành tựu đại kiết tường Xoáha  “.NGHI QUỸ TỤNG CHÚ DƯỢC SƯ .
1/ KHẤN NHẬP ĐÀN : Nam mô Phật- Nam Mô Pháp- Nam Mô Tăng.
Nam mô Huyền khung cao Thượng Đế - Ngọc Hòang hựu tội tích phước Đại Thiên tôn .
Nam mô Diêu Trì Kim mẫu vô cực đại từ tôn.
Nam mô a di đà Phật.
Nam mô Di Lặc Thiên tôn khai môn chuyển pháp.
Nam mô Lạc Long Quân phụ – Hồng Bàng tiên mẫu – Quốc Tổ Hùng Vương , trăm quan thượng đẳng đại thần cảm ứng chứng minh.
Nam mô Cao Huyền Thất Tổ cảm ứng chứng minh.
Nam mô oai linh chú xuất cu chi Phật mẫu tâm đại Chuẩn Đề Đà ra ni. Đệ tử là ….tuổi …. Cúi đầu quy kính pháp viên thành, đảnh lễ 700 ức chư Phật . Nay con khen tặng Đại Chuẩn Đề - Nhờ lượng từ bi thường gia hộ . Nam mô oai linh Phật mẫu tâm đại Chuẩn Đề Đề vương Bồ tát ma ha tát cảm ứng chứng minh.
Nam mô đại từ đại bi – Tầm thinh cứu khổ, cứu nạn – Quảng đại linh cảm – Bạch Y Quán thế âm Bồ tát .
Nam mộ Dược sư lưu ly quang Như lai Phật.
Nam mô Tỳ Lô giá na quán đảnh Quang Vương Phật.
Nam mô Tiêu tai kiết tường Bồ tát ma ha tát.
Nam mô Uế Tích Kim cang Bồ tát ma ha tát.
Nam mô Kiên lao địa Thiên Bồ tát.
NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT.
NAM MÔ THIÊN BÁ ỨC HÓA THÂN BỔ SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
( Lưu ý : Tủy theo trình độ của từng người và khi trì tụng môn pháp của một vị nào đó sẽ khấn danh hiệu của vị Phật đó. )
2/ TẨY TAY : Bắt ấn , chọc ngón tay áp út phải vào ly nước , vừa đọc vừa vẽ ba vòng tròn vào bàn tay trái . Sau đó xoa hai tay , xoa lên mặt .
CHÚ : ÔM , AMÔGA , SARAMI , MAHÔ , SURU, SURU  XOÁHA .
( OM, AMOGHA,SARAMI,MAHO,SURU,SURU , SVAHA ).( 3 lần )


3/ TẨY UẾ : Bắt ấn và đọc chú , nhớ có vòng tròn do ba ngón tay chụm lại . Quán tưởng lửa từ ấn phụt ra , đốt hết các ô trược ở người mình , cả phòng và cả bàn thờ . CHÚ : OM RAM – 7 LẦN .

 

4/ TỊNH TAM NGHIỆP : Ấn búp sen . Niệm xong xả ra lên trên .
 CHÚ  : OM , XOA PHA VA , SÚT DA, SẠT  VA , ĐẠT MA , XOA PHA VA , SÚT ĐÔ HẦM – 7 LẦN .
( OM , SVAPHAVA, SUTDHA , SARVA, DHARMA , SVAPHAVA , SUTDHO , HAM ) .
5/ AN THỔ ĐỊA – THẦN TÀI VÀ CÁC CHƯ THẦN THÀY TỔ DÒNG HỌ  : Nói hôm nay tôi xin an Thần Tài Thổ Địa và các chư Thần khác . Sau khi niệm vỗ tay phải xuống đất 3 lần .
CHÚ : OM , SỜ RỜ THI VI DÊ , XOÁ HA – 7 LẦN.
( OM, SRTHIVIYE, SVAHA ) .
6/ HỘ THÂN : Bắt Ấn đặt lên 9 chỗ  trên người để hộ thân làm các ngoại Pháp khác không làm gì được . Sau khi bắt Ấn xong phải xả . Ngoài ra có thể bắt thêm Ấn Tý để vào Đan Điền .
CHÚ :  OM , VẮC RA , AGỜ NI , PỜ RA ĐÍP , TA DA , XOÁ HA – 7 LẦN .
 ( OM , VAJRA, AGHNI , PRADIP , TA YA , SVAHA ) .
7/ KIM CANG ĐỊA GIỚI : là biến chỗ mình ngồi thành Kim Cang Địa , giúp mình bền vững tu hành , không cho ma quỷ độn thổ đánh từ dưới lên . Đọc chú rồi dọng xuống phía đất 3 cái để chỗ đất mình ngồi biến thành Kim Cang Địa .
CHÚ :  OM , KI LI, KI LI , VẮC RA , VẮC RI , BU ĐA , VANH ĐA , VANH ĐA , HÙM , PHẠT – 7 LẦN :
( OM , KILI, KILI , VAJRA, VAJRA , BUDHA ,VANDHA, VANDHA , HUM , PHAT . ) 
8/ TƯỜNG GIỚI : Bắt Ấn rồi từ trái quay qua phải ba vòng . Làm Tường giới không cho ai thâm nhập .
 CHÚ : OM , SA RA , SA RA , VẮC RA , PỜ RA KA RA , HÙM , PHẠT – 7 LẦN .
( OM , SARA, SARA , VAJRA, PRAKARA, HUM , PHAT ) .
9/ THƯỢNG PHƯƠNG VÕNG : Bắt Ấn đưa lên đầu xoay từ trái qua phải rồi xả trên .
 CHÚ : OM , VÍC PU RA , ĐẠT SA , VẮC RA , PĂM DA RA , HÙM , PHẠT 7 LẦN .
( OM , VISPURA, DHARSA , VAJRA, PAM , JARA , HUM , PHAT ) .
10/ HỎA MẬT VIÊN PHÙNG : Niệm chú , bắt Ấn rồi xả sang ngang.
CHÚ : ÔM - A XA MA - DI NI - HÙM - PHẠT ( 7X ).
( OM ASAMAJINI HUM PHAT ).
11/ KIẾT GIỚI : Bắt Ấn xoay từ phải qua trái 3 vòng rồi từ trái qua phải 3 vòng .
 CHÚ : OM , AM RỜ TÚP , PHA VA , HÙM , PHẠT – 7 LẦN .
( OM , AMRTUD , PHAVA , HUM, PHAT ) .
12/ HIỆN ĐÀN NGHI CÚNG DƯỜNG :
Nguyện cho hương Thủy hương bôi.
Tràng hoa anh lạc cõi trời tỏa bay.
Món ăn, thức uống, trái cây.
Trầm hương đèn nến biến đầy hư không.
Nay con chí thiết một lòng.
Cúng dường Kim khuyết – Ngọc hòang Thượng đế vô cực đại Thiên tôn.
Mẹ Cửu Thiên Huyền nữ.
Mẹ Diêu trì Kim mẫu.
Kim khuyết tả tướng Quan Thánh đế quân đại Thiên tôn.
Cùng Tam bảo – Khắp cùng mười phương.
Nam mô Phật – Nam mô Pháp – Nam mô Tăng.
Nam mô Thập phương Thường trụ Tam bảo.
(Chú cúng dường và quán tưởng vô vàn thức ăn, mỹ vị. ) .
CHÚ BIẾN THỰC CHÂN NGÔN.
Dùng biến các đồ cúng thành cam lồ, mỹ vị.
“Nam mô – Sạcva – Tác tha gác ta –Valô -  pitê – Ohm – Samara – Samara – hùm – Xóa ha “
Cúng vong đọc 3 lần.
Cúng Thần, Thánh đọc 7 lần.
Cúng Phật đọc 21 lần.
Tay trái kiết ấn Bảo thủ cầm bát đồ ăn. Tay phải kiết ấn Quan âm kiết tường vẽ chữ Ram vào bát thức ăn.
THẦN CHÚ BIẾN THỦY.
Tay trái kiết ấn Bảo thủ cầm cốc nước. Tay phải kiết ấn Quan âm kiết tường vẽ chữ Ram vào cốc nước và đọc chú  biến thủy.
“Nam mô – Xurupara – Tác tha ga ta ra – Ta zác tha – Ohm – suru – Suru – Pra suru – Prasuru – Xóaha. “
 Niệm chú và bắt ấn khiến cho đồ cúng thành hiện thực , thành bàn thờ trong đó có đầy đủ các thứ , tưởng tượng có một cái bàn bằng vàng có đầy đủ các thứ ngon dâng cúng .
 CHÚ : OM , GA GA NA, SAM PHA VA , VẮC RA , HÓC – 7 LẦN .
( OM , GAGANA, SAMPHAVA, VAJRA , HOH ) .
Dùng ấn Quan âm kiết tường vẽ chữ Ram vào đồ ăn, sau đó đọc chú : 
“ Ohm – Gagana – Xampara – Vắcra – hùm – Xóaha. “– 7 lần.
Thổi vào vòng tròn của Ấn Quan âm kiết tường.
Sau đó đọc chữ ÔM – 21 lần. 
13/ THỈNH LONG THẦN HỘ PHÁP :
Ngọc bảng tùng thư trấn cửu Thiên.
Tam đồ xả thính giải oan khiên.
Viêm âm phổ biến Thập phương giới.
Bồ tát Long thần thị chứng minh.
Vi đà Thiên tướng thị linh Thần
Bồ tát từ bi hiện hóa thân
Nguyện lớn hộ phù chân Phật pháp
Khử tà trục quỷ trấn ma quân
Đức công quảng đại không lường được
Thành kính đạo cầu ứng tận tâm.
CHÚ : ( Nam mô – Xuxítđi – Ômôm – Ritari – Măn đa – Mănđa – Xóaha ) – 7 lần.
NIỆM : ( Nam mô Long thần hộ pháp cảm ứng chứng minh ) – 3 lần.
14/ ĐẠI LUÂN KIM CANG ĐÀ RA NI : 
( Dùng để hóa giải các tác Pháp lỗi lầm và che chở cho các vị Thần chú không bị đụng chạm khi các đấng ở trên giáng xuống.)
 CHÚ : ( Nam mô – Xítđi rira – Điri canăng – Tácthaga – Tanăng – Ôm – Virani – Virani – Maha – Chắc cra – Vắcri – Vắcra – Sata – sata – Saratê – Saratê – Tharadê – Tharadê – Vitha mani – Sampani – Nha ni –  Thara mani - Suýtđa – Mirira – Acạc ridê – Acạc ridam – Thanăng – Xóaha ) – 7 lần.
13/ CÚNG THỈNH MƯỜI PHƯƠNG : Hôm nay con xin cung thỉnh đức Phật A Di Đà , Đức Phật ….
Cùng các chư Thiên Long Thần  . Niệm xong nhấn xuống ba lần để cung thỉnh .
 CHÚ : OM , DI NA DÍC , Ê HI , Ê HI , PHAGA VA TU , SỜ NI SA DA , XÓA HA – 7 LẦN .
( OM , JNAJIK , EHY , EHY , PHAGAVATU , SNISAYA, SVAHA ) .
14/ CHÚ ĐẠI LUÂN VƯƠNG HỘ THÂN :
( Ôm Sri zim – Ôm Brum ) – 21 lần.
Bắt ấn thâu và thổi vào sau khi đọc : 
( Chư Phật hiện thân Dã la Thần – Hô la Thần – Niệm chân ngôn –Thiên biến quỷ ly thân – Thân ly sàng – Sàng ly bệnh – Bệnh ly Thân – Nhất thiết tai ương hóavi trần ).
15/ LỄ PHẬT VÀ BỒ TÁT :
A/ PHẬT BỘ :  Đọc chú xong xả ấn lên .
CHÚ : OM , TA THA GA TUP , PHA VA DA , XÓA HA – 7 LẦN .
B/ LIÊN HOA BỘ : Bắt ấn và xả ra.
CHÚ : ÔM - PẮC MÚP - PAVADA - XÓA HA ( 7x ).
C/ KIM CANG BỘ : 
CHÚ : ÔM - VẮC MÚP - PAVADA - XÓA HA ( 7x ).
OM , VAJRUP , PHAVAYA , SVAHA ) .
16/ CÚNG DƯỜNG PHẬT VÀ BỒ TÁT : Bắt Ấn cúng dường , 
 CHÚ : NA MA , SẠT VA, TA THA GA TE , PHI DẮC , VÍC VA MU KHÊ , PHI DẮC , OM , SẠT VA THA KHĂM , Ô GA TÊ , SỜ PHA VA , HÊ MĂM , GA GA NA , KĂM , XÓA HA  - 7 LẦN .
 ( NA MA , SARVA ,TATHAGATE , PHIJAK, VISVAMUKHE , PHIJAK, OM , SARVATHA , KHAM , OGATE , SPHAVA, HEMAM , GAGANA , KAM SVAHA ) .
17 / ĐĂNG ĐỊA : Đăng Địa là đưa mình lên một đẳng cấp tương đương với Bồ tát làm cho đọc chú có kết quả . Đây là một Ấn bí mật .
 CHÚ : OM , BÔ ĐI , CHÍA TA , MÚT TÊ PA , ĐA  DA MI – 7 LẦN .
( OM , BODHI , CITTA , MUTTEPA , DAYAMI ) .
18/ TỐC CHỨNG THÀNH PHẬT : Là Thần chú khiến cho mình niệm chú mau thành Phật .
 CHÚ : OM , HÍC RA MI RA – 7 LẦN .
 ( OM , HISPAMIRA ) .
19/ KHAI CHUỖI : 
CHÚ : ÔM - VAI RÔ CHA NA - MA LA - XÓA HA ( 7x ).
( OM , VAIROCHANA , MALA , SVAHA ) .
20/ KHẤN : 
Như Lai thân quang như lưu ly.

Trùm khắp Pháp giới thật diệu kỳ
Cứu khổ hàm linh hằng hỷ xả,
Độ chung muôn loại dụng từ bi,
Mười hai nguyện ước tiêu tai ách.
Quán đảnh chân ngôn bạt khổ mê.
Độ khắp chúng sanh hòng giải thóat,
Âm siêu dương thái bất tư nghì
Nam Mô Dược sư lưu ly Quang Vương Phật.
NAMO   BHAGAVATE   BHAISAIYA   GURU  VAIDÙRYA   PRABHÀ-  RÀJÀYA    TATHÀGATÀYA   ARAHATE  SAMYAKSAMBUDDHÀYA TADYATHÀ :OM   BHAISAJYE- BHAISAJYE   BHAISAJYA SAMUDGATE   SVÀHÀ
NAM MÔ – VGA OATÊ – VÂY SAI DA – GURU – VA ĐU RIA – PRA BHA -RÀ RAYA – TAC THA GÁC TA DA –ARA HATÊ – SAM DẮC – SAM BÚTĐA – TÁC Đ THA . ( 21 X)
– (  ÔM – VÂY SAI DÊ - VÂY SAI DÊ - VÂY SAI DA – SMÚT GATÊ – XÓA HA.)( 1-3-7-10 chuỗi )
    (Phần trong ngoặc đọc 1-3-7-10 chuỗi ). Sau mỗi chuỗi niệm : “ Nam mô – Kumphira – Vắtra – cùng Thập Đại Hộ pháp Dược xoa hộ trì cho Đệ tử tên…tuổi … Pháp danh tùy sở nguyện diệu thành tựu đại kiết tường Xoáha  “.
Việc hành trì mỗi Pháp phải đủ và liên tục 100 ngày . Trong 100 ngày đó phải tuyệt đối ăn chay . Tuần đầu đọc 1 chuồi ( 108 biến ) – Tuần thứ 2 đọc 3 chuỗi – Tuần thứ 3 đọc 7 chuồi – Tuần thứ 4 đế đủ 100 ngày đọc 10 chuỗi . ( Số chuỗi đó là chỉ tính riêng cho câu chú chính, không tính câu dẫn và nghi quỹ. ) .
21/ SÁM HỐI :
 NAM MÔ PHẬT – NAM MÔ PHÁP – NAM MÔ TĂNG .
 Con từ vô lượng kiếp trước đến nay , vì vô minh che mờ căn tánh , nên con đã lầm chấp có Ngã , có Pháp , vì thế đối cảnh khởi ra Tâm Tham Sân Si , Mạn nghi ác kiến gây nhiều tội lỗi xúc phạm đến Tam bảo và Chúng sinh . Nay con đã biết tội lỗi của con rồi . Kính xin mười phương chư Phật Từ bi thương xót tha thứ mọi tội lỗi cho con . Con nguyện từ đây đến Vô lượng kiếp sau , mãi mãi nương vào Chân – Trí của Phật , phá tan màn u minh ngã Pháp cùng Tham , Sân Si , quyết không làm những điều tội lỗi xúc phạm đến Tam bảo và Chúng sinh nữa . 
 Nay con niệm chú Sám hối này , nguyện rằng các tội lỗi của con từ Vô lượng kiếp trước đã làm cho đến ngày hôm nay , do oai lực của Thần chú Pháp này , mọi tội lỗi tốc báo tiêu trừ . Nguyện thành tựu viên mãn tất cả các pháp lành .
CHÚ : ÔM - SẠT VA - BÚT ĐA - BÔ ĐI - SÁT VA ĐA - XÓA HA – 7 LẦN .
( OM , SARVA , BUDHA , BODHI , SATVAYA , SVAHA ) .

22 / HỒI HƯỚNG VÀ CÔNG ĐỨC : 
Nguyện đem công đức này hướng về mười phương Pháp giới Chúng sinh , thân tâm thường an lạc, bệnh tật , tai nạn đều tiêu trừ , mọi sở cầu đều được như ý , tất cả mọi nghiệp chướng , phiền não chướng , sở tri chướng đều tiêu trừ , thành tựu vô lượng giải thoát môn Tam Muội . Ngộ nhập Phật Tri Kiến và tốc chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đảng Chánh Giác .
 Nguyện hồi hướng về các chư Thiên Long Thần , bát Bộ , Hộ Pháp phước huệ Thăng Long hào quang viên đắc , thân tâm thường an lạc thành tựu Đại nguyện hộ trì Pháp Chánh chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề .
 Nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ 7 đời nghiệp chướng , phiền não chướng , sở tri chướng tiêu trừ , tốc báo vãn sanh về Tịnh Độ mười phương chư Phật .
 Nguyện hồi hướng về Cha , mẹ , anh , chị , em , chồng ( vợ ) , bà con hai họ tâm thân thường an lạc , thành tựụ được sự nghiệp Thế gian , các nạn , ách bệnh tật tiêu trừ , phát Bồ Đề tâm hướng về quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Cháng Giác .
Hồi hướng :…….
 Nguyện cho thân này ….
 CHÚ HỒI HƯỚNG : OM , SA MA RA , SA MA RA , DI MA NA , CHẮC KỜ RA , MA HA , CHẮC KỜ RA , HÙM – 7 LẦN .
( OM , SAMARA , SAMARA , JIMANA , CAKKRA , MAHA , CAKKRA , HUM ) .


23 / PHỤNG TỐNG : Bắt Ấn đẩy ra . Tức là mời các chư vị về .
 CHÚ : OM , DI NA DIC , GẮC CHA , GẮC CHA , PHÁ GA , VA TU , SỜ NI SA DÁ , XÓA HA – 7 LẦN .
 ( OM , JINADIC , GADCA , GADCA , PHAGAVATU , SNISAYA , SVAHA ) .
24/ XẢ ĐÀN : Đọc chú kiết giới 7 lần , quay từ trái qua phải 1 vòng nói : xả đàn , xả đàn .
 CHÚ : OM , AM RỜ TÚP , PHA VA , HÙM , PHẠT -  7 LẦN 
( OM , AMTRUD PHAVA, HUM , PHAT ) .
25/ HỘ THÂN TRỞ LẠI :
 CHÚ : ÔM , VẮC RA , AGNI , PỜ RA ĐÍP , TA DA , XÓA HA - 3 LẦN .
( OM , VAJRA , AGHNI , PRADIP , TA YA , SVAHA ) .
26/KINH BÁT NHÃ :
( Gatê – Gatê – Pra gatê – Pra săng gatê – Bôđi – Xóaaha. )
KẾT ĐÀN.
( Xem bài tiếp theo ).
Thân ái . dienbatn.
Nguồn: https://dienbatnblog.blogspot.com/2017/08/su-dung-mat-chu-mat-tong-trong-phong.html

Comment