No icon

su-dung-mat-chu-mat-tong-trong-phong-thuy-bai-

SỬ DỤNG MẬT CHÚ MẬT TÔNG TRONG PHONG THỦY . BÀI 13.

SỬ DỤNG MẬT CHÚ MẬT TÔNG TRONG PHONG THỦY  .

LỜI NGUYỆN
Con không xin vào Niết Bàn - Mà nguyện hướng về địa ngục - Cầu cho lửa ngục hóa sen vàng.
Con không xin vào cõi Phật - Mà nguyện hướng về đao san - Cầu cho gươm giáo hóa đạo tràng.
Con không xin vào Tịnh quốc - Mà nguyện làm chiếc đò ngang - Ngày đêm chở hết nỗi trái oan.
Tâm như đại hải - Tâm như kiều thuyền - Con nguyền ở lại - Cõi Ta Bà lửa ngút máu oan khiên - Trải tình thương lót khắp nẻo ưu phiền. - Địa ngục xuống lên - Luân hồi qua lại - Quán kỳ âm thanh con nguyền tự tại
Xem tiếng kêu mà phiền não độ qua - Bao giờ địa ngục còn ma - Muỗi mòng còn khổ - Ta Bà còn Quán Âm!
12 PHÁP MÔN TRÌ CHÚ MẬT TÔNG TRONG ĐẠO TRÀNG DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÔ VI.
Trong phần này, dienbatn xin giới thiệu cùng các bạn 12 Pháp môn tu tập trì chú Mật tông theo nghi quỹ của bản môn. Ngày trước những Pháp môn này không được phép phổ biến , chỉ được sử dụng trong nội bộ của ĐTDPLHVV . Nay đã sang thời kỳ sàng sẩy của Thánh Đức Di lặc Phật Vương , dienbatn được phép công khai nghi quỹ này để các bạn chưa có duyên gặp A xà Lê quán đảnh , chỉ dậy , có thể tự mình tu tập .
Trong quá trình hành trì, nếu gặp khó khăn , trở ngại , xin các bạn liên hệ với anh TÔ HOÀNG - ĐT : 0911929123 là Trưởng tràng của Đạo tràng DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÔ VI để được trợ giúp.
Nguyện đem công đức này hướng về mười phương Pháp giới Chúng sinh , thân tâm thường an lạc, bệnh tật , tai nạn đều tiêu trừ , mọi sở cầu đều được như ý , tất cả mọi nghiệp chướng , phiền não chướng , sở tri chướng đều tiêu trừ , thành tựu vô lượng giải thoát môn Tam Muội . Ngộ nhập Phật Tri Kiến và tốc chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đảng Chánh Giác .
 Nguyện hồi hướng về các chư Thiên Long Thần , bát Bộ , Hộ Pháp phước huệ Thăng Long hào quang viên đắc , thân tâm thường an lạc thành tựu Đại nguyện hộ trì Pháp Chánh chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề .
 Nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ 7 đời nghiệp chướng , phiền não chướng , sở tri chướng tiêu trừ , tốc báo vãn sanh về Tịnh Độ mười phương chư Phật .
 Nguyện hồi hướng về Cha , mẹ , anh , chị , em , chồng ( vợ ) , bà con hai họ tâm thân thường an lạc , thành tựụ được sự nghiệp Thế gian , các nạn , ách bệnh tật tiêu trừ , phát Bồ Đề tâm hướng về quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Cháng Giác .
Hồi hướng về cho Tổ, Thầy và các đồng môn. 
Các bạn có thể sử dụng để tự mình hành trì. Trong quá trình trì tụng chú Mật tông , lúc đầu sẽ có vô vàn khó khăn , chướng ngại. Vì vậy các bạn cần phải năng chuyên cần và kiên nhẫn thực hiện. Việc hành trì mỗi Pháp phải đủ và liên tục 100 ngày . Trong 100 ngày đó phải tuyệt đối ăn chay . Tuần đầu đọc 1 chuồi ( 108 biến ) – Tuần thứ 2 đọc 3 chuỗi – Tuần thứ 3 đọc 7 chuồi – Tuần thứ 4 đế đủ 100 ngày đọc 10 chuỗi . ( Số chuỗi đó là chỉ tính riêng cho câu chú chính, không tính câu dẫn và nghi quỹ. ) .

4/THẦN CHÚ TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG.
( Nam mô Tiêu tai Xí thạnh Quang vương Phật ) .

Thần chú này dùng để Di cung Hoán số , cúng Sao Giải hạn .Khi đọc Thần chú này , các vị kiết tinh lập tức giáng xuống phù trợ . Đọc Thần chú này nghiều lần có thể thay đổi nghiệp , thay đổi cả số mệnh Tử vi .
NGHI QUỸ NHƯ SAU : 
Đọc nghi quỹ như bình thường cho tới chú Đại luân Vương hộ thân .
Đọc tiếp 7 biến chú Chuẩn đề .

Đọc chú TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG : 
Namah samanta, Buddhanam, apratihatasa, sananam, tadyatha: 
OM KHA KHA, KHAHI, KHAHI, HUM HUM, JVALA JVALA, PRAJVALA PRAJVALA, TISTA TISTA, SITIRI SITIRI, SPHATI SPHATI, SHANTIKA, SRIYE SVAHA.
“  Nam mô – Xamanta – Bútđanăng – Áp Prati – Hatasa – Sananăng – Tađátha – Ôm – Khêkhê – Khêhê  - Khêhê –Hùm Hùm – Jlava – Jlava – Pra Jlava – Pra Jlava – Đisắcsa – Đisắcsa – Sắctiri – Sắctiri – Sapháchtra – Sapháchtra Sanhtica – Sanhtica – Sắcridê – Xóaha . ) 7 – 21 – 108 biến.
Chí tâm quy mạng lễ: 
Nam Bắc Đông Tây trung ngũ đẩu, 
Châu thiên thất thập nhị cung thần, 
Nhị thập bát tú liệt phương ngung,
Cửu diệu thất tinh chư Thánh chúng, 
Đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, 
Phật quang chủ chiếu, bổn mạng ngươn thần, 
Đại hạn tiểu hạn tinh quân,
Đại vận tiểu vận tôn thần, 
La kế nguyệt bột, bàng lâm chủ chiếu, 
Kim mộc thủy hỏa thổ đức tinh quân,
Nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường.
Quy mệnh hết thảy chư Phật, các Bậc Vô Chướng Ngại ở khắp mười phương.
Như vậy! hỡi ánh lửa rực rỡ của Như Lai Vô Kiến Đỉnh Tướng đã thiêu cháy mọi NĂNG CHẤP, SỞ CHẤP hãy tỏa sáng rực rỡ khiến cho con được an trú trong sự gia trì này nhằm phá tan sự trì độn chậm chạp của Nội Chướng và Ngoại Chướng. Đồng thời khiến cho con dứt trừ được mọi tai nạn, thành tựu sự an vui tốt lành”.
XƯỚNG: 
Nam Bắc Đông Tây chủ chiếu minh,
Trung cung bổn mạng kiết phò tinh,
Hiện tiền chúng đẳng đồng âm tán,
Phước thọ tăng long vĩnh khương ninh.
TỤNG: Nam mô Tăng phước thọ Bồ tát (3 lần).
XƯỚNG: Đệ tử chúng đẳng, nhứt tâm thành kính, cầu sám Dược Sư, đảnh lễ thập phương
Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật (1 lạy).
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô Tận thập phương biến pháp giới quá khứ chư Phật.
Nam mô Tận thập phương biến pháp giới hiện tại chư Phật.
Nam mô Tận thập phương biến pháp giới vị lai chư Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh.
Nam mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ tát.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ tát.
Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ tát.
Nam mô Dược Vương Bồ tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ tát.
Nam mô Di Lặc Bồ tát.
Nam mô Tiêu tai chướng Bồ tát.
Nam mô Tăng phước thọ Bồ tát.
Nam mô Nhạc âm thọ hạ tam vạn lục thiên Bồ tát.
Nam mô A Nan tôn giả bát thiên Tỳ kheo chư đại Thánh tăng.
Nam mô Cứu thoát Bồ tát.
NGHI QUỸ TỤNG CHÚ TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG .
1/ KHẤN NHẬP ĐÀN : Nam mô Phật- Nam Mô Pháp- Nam Mô Tăng.
Nam mô Huyền khung cao Thượng Đế - Ngọc Hòang hựu tội tích phước Đại Thiên tôn .
Nam mô Diêu Trì Kim mẫu vô cực đại từ tôn.
Nam mô a di đà Phật.
Nam mô Di Lặc Thiên tôn khai môn chuyển pháp.
Nam mô Lạc Long Quân phụ – Hồng Bàng tiên mẫu – Quốc Tổ Hùng Vương , trăm quan thượng đẳng đại thần cảm ứng chứng minh.
Nam mô Cao Huyền Thất Tổ cảm ứng chứng minh.
Nam mô oai linh chú xuất cu chi Phật mẫu tâm đại Chuẩn Đề Đà ra ni. Đệ tử là ….tuổi …. Cúi đầu quy kính pháp viên thành, đảnh lễ 700 ức chư Phật . Nay con khen tặng Đại Chuẩn Đề - Nhờ lượng từ bi thường gia hộ . Nam mô oai linh Phật mẫu tâm đại Chuẩn Đề Đề vương Bồ tát ma ha tát cảm ứng chứng minh.
Nam mô đại từ đại bi – Tầm thinh cứu khổ, cứu nạn – Quảng đại linh cảm – Bạch Y Quán thế âm Bồ tát .
Nam mộ Dược sư lưu ly quang Như lai Phật.
Nam mô Tỳ Lô giá na quán đảnh Quang Vương Phật.
Nam mô Tiêu tai kiết tường Bồ tát ma ha tát.
Nam mô Uế Tích Kim cang Bồ tát ma ha tát.
Nam mô Kiên lao địa Thiên Bồ tát.
NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT.
NAM MÔ THIÊN BÁ ỨC HÓA THÂN BỔ SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
( Lưu ý : Tủy theo trình độ của từng người và khi trì tụng môn pháp của một vị nào đó sẽ khấn danh hiệu của vị Phật đó. )
2/ TẨY TAY : Bắt ấn , chọc ngón tay áp út phải vào ly nước , vừa đọc vừa vẽ ba vòng tròn vào bàn tay trái . Sau đó xoa hai tay , xoa lên mặt .
CHÚ : ÔM , AMÔGA , SARAMI , MAHÔ , SURU, SURU  XOÁHA .
( OM, AMOGHA,SARAMI,MAHO,SURU,SURU , SVAHA ).( 3 lần )


3/ TẨY UẾ : Bắt ấn và đọc chú , nhớ có vòng tròn do ba ngón tay chụm lại . Quán tưởng lửa từ ấn phụt ra , đốt hết các ô trược ở người mình , cả phòng và cả bàn thờ . CHÚ : OM RAM – 7 LẦN .

 

4/ TỊNH TAM NGHIỆP : Ấn búp sen . Niệm xong xả ra lên trên .
 CHÚ  : OM , XOA PHA VA , SÚT DA, SẠT  VA , ĐẠT MA , XOA PHA VA , SÚT ĐÔ HẦM – 7 LẦN .
( OM , SVAPHAVA, SUTDHA , SARVA, DHARMA , SVAPHAVA , SUTDHO , HAM ) .
5/ AN THỔ ĐỊA – THẦN TÀI VÀ CÁC CHƯ THẦN THÀY TỔ DÒNG HỌ  : Nói hôm nay tôi xin an Thần Tài Thổ Địa và các chư Thần khác . Sau khi niệm vỗ tay phải xuống đất 3 lần .
CHÚ : OM , SỜ RỜ THI VI DÊ , XOÁ HA – 7 LẦN.
( OM, SRTHIVIYE, SVAHA ) .
6/ HỘ THÂN : Bắt Ấn đặt lên 9 chỗ  trên người để hộ thân làm các ngoại Pháp khác không làm gì được . Sau khi bắt Ấn xong phải xả . Ngoài ra có thể bắt thêm Ấn Tý để vào Đan Điền .
CHÚ :  OM , VẮC RA , AGỜ NI , PỜ RA ĐÍP , TA DA , XOÁ HA – 7 LẦN .
 ( OM , VAJRA, AGHNI , PRADIP , TA YA , SVAHA ) .
7/ KIM CANG ĐỊA GIỚI : là biến chỗ mình ngồi thành Kim Cang Địa , giúp mình bền vững tu hành , không cho ma quỷ độn thổ đánh từ dưới lên . Đọc chú rồi dọng xuống phía đất 3 cái để chỗ đất mình ngồi biến thành Kim Cang Địa .
CHÚ :  OM , KI LI, KI LI , VẮC RA , VẮC RI , BU ĐA , VANH ĐA , VANH ĐA , HÙM , PHẠT – 7 LẦN :
( OM , KILI, KILI , VAJRA, VAJRA , BUDHA ,VANDHA, VANDHA , HUM , PHAT . ) 
8/ TƯỜNG GIỚI : Bắt Ấn rồi từ trái quay qua phải ba vòng . Làm Tường giới không cho ai thâm nhập .
 CHÚ : OM , SA RA , SA RA , VẮC RA , PỜ RA KA RA , HÙM , PHẠT – 7 LẦN .
( OM , SARA, SARA , VAJRA, PRAKARA, HUM , PHAT ) .
9/ THƯỢNG PHƯƠNG VÕNG : Bắt Ấn đưa lên đầu xoay từ trái qua phải rồi xả trên .
 CHÚ : OM , VÍC PU RA , ĐẠT SA , VẮC RA , PĂM DA RA , HÙM , PHẠT 7 LẦN .
( OM , VISPURA, DHARSA , VAJRA, PAM , JARA , HUM , PHAT ) .
10/ HỎA MẬT VIÊN PHÙNG : Niệm chú , bắt Ấn rồi xả sang ngang.
CHÚ : ÔM - A XA MA - DI NI - HÙM - PHẠT ( 7X ).
( OM ASAMAJINI HUM PHAT ).
11/ KIẾT GIỚI : Bắt Ấn xoay từ phải qua trái 3 vòng rồi từ trái qua phải 3 vòng .
 CHÚ : OM , AM RỜ TÚP , PHA VA , HÙM , PHẠT – 7 LẦN .
( OM , AMRTUD , PHAVA , HUM, PHAT ) .
12/ HIỆN ĐÀN NGHI CÚNG DƯỜNG :
Nguyện cho hương Thủy hương bôi.
Tràng hoa anh lạc cõi trời tỏa bay.
Món ăn, thức uống, trái cây.
Trầm hương đèn nến biến đầy hư không.
Nay con chí thiết một lòng.
Cúng dường Kim khuyết – Ngọc hòang Thượng đế vô cực đại Thiên tôn.
Mẹ Cửu Thiên Huyền nữ.
Mẹ Diêu trì Kim mẫu.
Kim khuyết tả tướng Quan Thánh đế quân đại Thiên tôn.
Cùng Tam bảo – Khắp cùng mười phương.
Nam mô Phật – Nam mô Pháp – Nam mô Tăng.
Nam mô Thập phương Thường trụ Tam bảo.
(Chú cúng dường và quán tưởng vô vàn thức ăn, mỹ vị. ) .
CHÚ BIẾN THỰC CHÂN NGÔN.
Dùng biến các đồ cúng thành cam lồ, mỹ vị.
“Nam mô – Sạcva – Tác tha gác ta –Valô -  pitê – Ohm – Samara – Samara – hùm – Xóa ha “
Cúng vong đọc 3 lần.
Cúng Thần, Thánh đọc 7 lần.
Cúng Phật đọc 21 lần.
Tay trái kiết ấn Bảo thủ cầm bát đồ ăn. Tay phải kiết ấn Quan âm kiết tường vẽ chữ Ram vào bát thức ăn.
THẦN CHÚ BIẾN THỦY.
Tay trái kiết ấn Bảo thủ cầm cốc nước. Tay phải kiết ấn Quan âm kiết tường vẽ chữ Ram vào cốc nước và đọc chú  biến thủy.
“Nam mô – Xurupara – Tác tha ga ta ra – Ta zác tha – Ohm – suru – Suru – Pra suru – Prasuru – Xóaha. “
 Niệm chú và bắt ấn khiến cho đồ cúng thành hiện thực , thành bàn thờ trong đó có đầy đủ các thứ , tưởng tượng có một cái bàn bằng vàng có đầy đủ các thứ ngon dâng cúng .
 CHÚ : OM , GA GA NA, SAM PHA VA , VẮC RA , HÓC – 7 LẦN .
( OM , GAGANA, SAMPHAVA, VAJRA , HOH ) .
Dùng ấn Quan âm kiết tường vẽ chữ Ram vào đồ ăn, sau đó đọc chú : 
“ Ohm – Gagana – Xampara – Vắcra – hùm – Xóaha. “– 7 lần.
Thổi vào vòng tròn của Ấn Quan âm kiết tường.
Sau đó đọc chữ ÔM – 21 lần. 
13/ THỈNH LONG THẦN HỘ PHÁP :
Ngọc bảng tùng thư trấn cửu Thiên.
Tam đồ xả thính giải oan khiên.
Viêm âm phổ biến Thập phương giới.
Bồ tát Long thần thị chứng minh.
Vi đà Thiên tướng thị linh Thần
Bồ tát từ bi hiện hóa thân
Nguyện lớn hộ phù chân Phật pháp
Khử tà trục quỷ trấn ma quân
Đức công quảng đại không lường được
Thành kính đạo cầu ứng tận tâm.
CHÚ : ( Nam mô – Xuxítđi – Ômôm – Ritari – Măn đa – Mănđa – Xóaha ) – 7 lần.
NIỆM : ( Nam mô Long thần hộ pháp cảm ứng chứng minh ) – 3 lần.
14/ ĐẠI LUÂN KIM CANG ĐÀ RA NI : 
( Dùng để hóa giải các tác Pháp lỗi lầm và che chở cho các vị Thần chú không bị đụng chạm khi các đấng ở trên giáng xuống.)
 CHÚ : ( Nam mô – Xítđi rira – Điri canăng – Tácthaga – Tanăng – Ôm – Virani – Virani – Maha – Chắc cra – Vắcri – Vắcra – Sata – sata – Saratê – Saratê – Tharadê – Tharadê – Vitha mani – Sampani – Nha ni –  Thara mani - Suýtđa – Mirira – Acạc ridê – Acạc ridam – Thanăng – Xóaha ) – 7 lần.
13/ CÚNG THỈNH MƯỜI PHƯƠNG : Hôm nay con xin cung thỉnh đức Phật A Di Đà , Đức Phật ….
Cùng các chư Thiên Long Thần  . Niệm xong nhấn xuống ba lần để cung thỉnh .
 CHÚ : OM , DI NA DÍC , Ê HI , Ê HI , PHAGA VA TU , SỜ NI SA DA , XÓA HA – 7 LẦN .
( OM , JNAJIK , EHY , EHY , PHAGAVATU , SNISAYA, SVAHA ) .
14/ CHÚ ĐẠI LUÂN VƯƠNG HỘ THÂN :
( Ôm Sri zim – Ôm Brum ) – 21 lần.
Bắt ấn thâu và thổi vào sau khi đọc : 
( Chư Phật hiện thân Dã la Thần – Hô la Thần – Niệm chân ngôn –Thiên biến quỷ ly thân – Thân ly sàng – Sàng ly bệnh – Bệnh ly Thân – Nhất thiết tai ương hóavi trần ).
15/ LỄ PHẬT VÀ BỒ TÁT :
A/ PHẬT BỘ :  Đọc chú xong xả ấn lên .
CHÚ : OM , TA THA GA TUP , PHA VA DA , XÓA HA – 7 LẦN .
B/ LIÊN HOA BỘ : Bắt ấn và xả ra.
CHÚ : ÔM - PẮC MÚP - PAVADA - XÓA HA ( 7x ).
C/ KIM CANG BỘ : 
CHÚ : ÔM - VẮC MÚP - PAVADA - XÓA HA ( 7x ).
OM , VAJRUP , PHAVAYA , SVAHA ) .
16/ CÚNG DƯỜNG PHẬT VÀ BỒ TÁT : Bắt Ấn cúng dường , 
 CHÚ : NA MA , SẠT VA, TA THA GA TE , PHI DẮC , VÍC VA MU KHÊ , PHI DẮC , OM , SẠT VA THA KHĂM , Ô GA TÊ , SỜ PHA VA , HÊ MĂM , GA GA NA , KĂM , XÓA HA  - 7 LẦN .
 ( NA MA , SARVA ,TATHAGATE , PHIJAK, VISVAMUKHE , PHIJAK, OM , SARVATHA , KHAM , OGATE , SPHAVA, HEMAM , GAGANA , KAM SVAHA ) .
17 / ĐĂNG ĐỊA : Đăng Địa là đưa mình lên một đẳng cấp tương đương với Bồ tát làm cho đọc chú có kết quả . Đây là một Ấn bí mật .
 CHÚ : OM , BÔ ĐI , CHÍA TA , MÚT TÊ PA , ĐA  DA MI – 7 LẦN .
( OM , BODHI , CITTA , MUTTEPA , DAYAMI ) .
18/ TỐC CHỨNG THÀNH PHẬT : Là Thần chú khiến cho mình niệm chú mau thành Phật .
 CHÚ : OM , HÍC RA MI RA – 7 LẦN .
 ( OM , HISPAMIRA ) .
19/ KHAI CHUỖI : 
CHÚ : ÔM - VAI RÔ CHA NA - MA LA - XÓA HA ( 7x ).
( OM , VAIROCHANA , MALA , SVAHA ) .

20/ Đọc chú TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG : 
Namah samanta, Buddhanam, apratihatasa, sananam, tadyatha: 
OM KHA KHA, KHAHI, KHAHI, HUM HUM, JVALA JVALA, PRAJVALA PRAJVALA, TISTA TISTA, SITIRI SITIRI, SPHATI SPHATI, SHANTIKA, SRIYE SVAHA.
“  Nam mô – Xamanta – Bútđanăng – Áp Prati – Hatasa – Sananăng – Tađátha – Ôm – Khêkhê – Khêhê  - Khêhê –Hùm Hùm – Jlava – Jlava – Pra Jlava – Pra Jlava – Đisắcsa – Đisắcsa – Sắctiri – Sắctiri – Sapháchtra – Sapháchtra Sanhtica – Sanhtica – Sắcridê – Xóaha . ) 7 – 21 – 108 biến.
Chí tâm quy mạng lễ: 
Nam Bắc Đông Tây trung ngũ đẩu, 
Châu thiên thất thập nhị cung thần, 
Nhị thập bát tú liệt phương ngung,
Cửu diệu thất tinh chư Thánh chúng, 
Đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ, 
Phật quang chủ chiếu, bổn mạng ngươn thần, 
Đại hạn tiểu hạn tinh quân,
Đại vận tiểu vận tôn thần, 
La kế nguyệt bột, bàng lâm chủ chiếu, 
Kim mộc thủy hỏa thổ đức tinh quân,
Nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường.
Quy mệnh hết thảy chư Phật, các Bậc Vô Chướng Ngại ở khắp mười phương.
Như vậy! hỡi ánh lửa rực rỡ của Như Lai Vô Kiến Đỉnh Tướng đã thiêu cháy mọi NĂNG CHẤP, SỞ CHẤP hãy tỏa sáng rực rỡ khiến cho con được an trú trong sự gia trì này nhằm phá tan sự trì độn chậm chạp của Nội Chướng và Ngoại Chướng. Đồng thời khiến cho con dứt trừ được mọi tai nạn, thành tựu sự an vui tốt lành”.
XƯỚNG: 
Nam Bắc Đông Tây chủ chiếu minh,
Trung cung bổn mạng kiết phò tinh,
Hiện tiền chúng đẳng đồng âm tán,
Phước thọ tăng long vĩnh khương ninh.
TỤNG: Nam mô Tăng phước thọ Bồ tát (3 lần).
XƯỚNG: Đệ tử chúng đẳng, nhứt tâm thành kính, cầu sám Dược Sư, đảnh lễ thập phương
Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật (1 lạy).
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.
Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
Nam mô Tận thập phương biến pháp giới quá khứ chư Phật.
Nam mô Tận thập phương biến pháp giới hiện tại chư Phật.
Nam mô Tận thập phương biến pháp giới vị lai chư Phật.
Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức kinh.
Nam mô Nhựt Quang Biến Chiếu Bồ tát.
Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ tát.
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.
Nam mô Phổ Hiền Bồ tát.
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát.
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát.
Nam mô Vô Tận Ý Bồ tát.
Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ tát.
Nam mô Dược Vương Bồ tát.
Nam mô Dược Thượng Bồ tát.
Nam mô Di Lặc Bồ tát.
Nam mô Tiêu tai chướng Bồ tát.
Nam mô Tăng phước thọ Bồ tát.
Nam mô Nhạc âm thọ hạ tam vạn lục thiên Bồ tát.
Nam mô A Nan tôn giả bát thiên Tỳ kheo chư đại Thánh tăng.
Nam mô Cứu thoát Bồ tát.
Việc hành trì mỗi Pháp phải đủ và liên tục 100 ngày . Trong 100 ngày đó phải tuyệt đối ăn chay . Tuần đầu đọc 1 chuồi ( 108 biến ) – Tuần thứ 2 đọc 3 chuỗi – Tuần thứ 3 đọc 7 chuồi – Tuần thứ 4 đế đủ 100 ngày đọc 10 chuỗi . ( Số chuỗi đó là chỉ tính riêng cho câu chú chính, không tính câu dẫn và nghi quỹ. ) .
21/ SÁM HỐI :
 NAM MÔ PHẬT – NAM MÔ PHÁP – NAM MÔ TĂNG .
 Con từ vô lượng kiếp trước đến nay , vì vô minh che mờ căn tánh , nên con đã lầm chấp có Ngã , có Pháp , vì thế đối cảnh khởi ra Tâm Tham Sân Si , Mạn nghi ác kiến gây nhiều tội lỗi xúc phạm đến Tam bảo và Chúng sinh . Nay con đã biết tội lỗi của con rồi . Kính xin mười phương chư Phật Từ bi thương xót tha thứ mọi tội lỗi cho con . Con nguyện từ đây đến Vô lượng kiếp sau , mãi mãi nương vào Chân – Trí của Phật , phá tan màn u minh ngã Pháp cùng Tham , Sân Si , quyết không làm những điều tội lỗi xúc phạm đến Tam bảo và Chúng sinh nữa . 
 Nay con niệm chú Sám hối này , nguyện rằng các tội lỗi của con từ Vô lượng kiếp trước đã làm cho đến ngày hôm nay , do oai lực của Thần chú Pháp này , mọi tội lỗi tốc báo tiêu trừ . Nguyện thành tựu viên mãn tất cả các pháp lành .
CHÚ : ÔM - SẠT VA - BÚT ĐA - BÔ ĐI - SÁT VA ĐA - XÓA HA – 7 LẦN .
( OM , SARVA , BUDHA , BODHI , SATVAYA , SVAHA ) .

22 / HỒI HƯỚNG VÀ CÔNG ĐỨC : 
Nguyện đem công đức này hướng về mười phương Pháp giới Chúng sinh , thân tâm thường an lạc, bệnh tật , tai nạn đều tiêu trừ , mọi sở cầu đều được như ý , tất cả mọi nghiệp chướng , phiền não chướng , sở tri chướng đều tiêu trừ , thành tựu vô lượng giải thoát môn Tam Muội . Ngộ nhập Phật Tri Kiến và tốc chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đảng Chánh Giác .
 Nguyện hồi hướng về các chư Thiên Long Thần , bát Bộ , Hộ Pháp phước huệ Thăng Long hào quang viên đắc , thân tâm thường an lạc thành tựu Đại nguyện hộ trì Pháp Chánh chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề .
 Nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ 7 đời nghiệp chướng , phiền não chướng , sở tri chướng tiêu trừ , tốc báo vãn sanh về Tịnh Độ mười phương chư Phật .
 Nguyện hồi hướng về Cha , mẹ , anh , chị , em , chồng ( vợ ) , bà con hai họ tâm thân thường an lạc , thành tựụ được sự nghiệp Thế gian , các nạn , ách bệnh tật tiêu trừ , phát Bồ Đề tâm hướng về quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Cháng Giác .
Hồi hướng :…….
 Nguyện cho thân này ….
 CHÚ HỒI HƯỚNG : OM , SA MA RA , SA MA RA , DI MA NA , CHẮC KỜ RA , MA HA , CHẮC KỜ RA , HÙM – 7 LẦN .
( OM , SAMARA , SAMARA , JIMANA , CAKKRA , MAHA , CAKKRA , HUM ) .


23 / PHỤNG TỐNG : Bắt Ấn đẩy ra . Tức là mời các chư vị về .
 CHÚ : OM , DI NA DIC , GẮC CHA , GẮC CHA , PHÁ GA , VA TU , SỜ NI SA DÁ , XÓA HA – 7 LẦN .
 ( OM , JINADIC , GADCA , GADCA , PHAGAVATU , SNISAYA , SVAHA ) .
24/ XẢ ĐÀN : Đọc chú kiết giới 7 lần , quay từ trái qua phải 1 vòng nói : xả đàn , xả đàn .
 CHÚ : OM , AM RỜ TÚP , PHA VA , HÙM , PHẠT -  7 LẦN 
( OM , AMTRUD PHAVA, HUM , PHAT ) .
25/ HỘ THÂN TRỞ LẠI :
 CHÚ : ÔM , VẮC RA , AGNI , PỜ RA ĐÍP , TA DA , XÓA HA - 3 LẦN .
( OM , VAJRA , AGHNI , PRADIP , TA YA , SVAHA ) .
26/KINH BÁT NHÃ :
( Gatê – Gatê – Pra gatê – Pra săng gatê – Bôđi – Xóaaha. )
KẾT ĐÀN.
( Xem bài tiếp theo ).
Thân ái . dienbatn.


Nguồn https://dienbatnblog.blogspot.com/2017/08/su-dung-mat-chu-mat-tong-trong-phong_26.html

Comment