No icon

su-dung-mat-chu-mat-tong-trong-phong-thuy-bai-

SỬ DỤNG MẬT CHÚ MẬT TÔNG TRONG PHONG THỦY . BÀI 14.

SỬ DỤNG MẬT CHÚ MẬT TÔNG TRONG PHONG THỦY  .

LỜI NGUYỆN
Con không xin vào Niết Bàn - Mà nguyện hướng về địa ngục - Cầu cho lửa ngục hóa sen vàng.
Con không xin vào cõi Phật - Mà nguyện hướng về đao san - Cầu cho gươm giáo hóa đạo tràng.
Con không xin vào Tịnh quốc - Mà nguyện làm chiếc đò ngang - Ngày đêm chở hết nỗi trái oan.
Tâm như đại hải - Tâm như kiều thuyền - Con nguyền ở lại - Cõi Ta Bà lửa ngút máu oan khiên - Trải tình thương lót khắp nẻo ưu phiền. - Địa ngục xuống lên - Luân hồi qua lại - Quán kỳ âm thanh con nguyền tự tại
Xem tiếng kêu mà phiền não độ qua - Bao giờ địa ngục còn ma - Muỗi mòng còn khổ - Ta Bà còn Quán Âm!
12 PHÁP MÔN TRÌ CHÚ MẬT TÔNG TRONG ĐẠO TRÀNG DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÔ VI.
Trong phần này, dienbatn xin giới thiệu cùng các bạn 12 Pháp môn tu tập trì chú Mật tông theo nghi quỹ của bản môn. Ngày trước những Pháp môn này không được phép phổ biến , chỉ được sử dụng trong nội bộ của ĐTDPLHVV . Nay đã sang thời kỳ sàng sẩy của Thánh Đức Di lặc Phật Vương , dienbatn được phép công khai nghi quỹ này để các bạn chưa có duyên gặp A xà Lê quán đảnh , chỉ dậy , có thể tự mình tu tập .
Trong quá trình hành trì, nếu gặp khó khăn , trở ngại , xin các bạn liên hệ với anh TÔ HOÀNG - ĐT : 0911929123 là Trưởng tràng của Đạo tràng DIỆU PHÁP LIÊN HOA VÔ VI để được trợ giúp.
Nguyện đem công đức này hướng về mười phương Pháp giới Chúng sinh , thân tâm thường an lạc, bệnh tật , tai nạn đều tiêu trừ , mọi sở cầu đều được như ý , tất cả mọi nghiệp chướng , phiền não chướng , sở tri chướng đều tiêu trừ , thành tựu vô lượng giải thoát môn Tam Muội . Ngộ nhập Phật Tri Kiến và tốc chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đảng Chánh Giác .
 Nguyện hồi hướng về các chư Thiên Long Thần , bát Bộ , Hộ Pháp phước huệ Thăng Long hào quang viên đắc , thân tâm thường an lạc thành tựu Đại nguyện hộ trì Pháp Chánh chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề .
 Nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ 7 đời nghiệp chướng , phiền não chướng , sở tri chướng tiêu trừ , tốc báo vãn sanh về Tịnh Độ mười phương chư Phật .
 Nguyện hồi hướng về Cha , mẹ , anh , chị , em , chồng ( vợ ) , bà con hai họ tâm thân thường an lạc , thành tựụ được sự nghiệp Thế gian , các nạn , ách bệnh tật tiêu trừ , phát Bồ Đề tâm hướng về quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Cháng Giác .
Hồi hướng về cho Tổ, Thầy và các đồng môn. 
Các bạn có thể sử dụng để tự mình hành trì. Trong quá trình trì tụng chú Mật tông , lúc đầu sẽ có vô vàn khó khăn , chướng ngại. Vì vậy các bạn cần phải năng chuyên cần và kiên nhẫn thực hiện. Việc hành trì mỗi Pháp phải đủ và liên tục 100 ngày . Trong 100 ngày đó phải tuyệt đối ăn chay . Tuần đầu đọc 1 chuồi ( 108 biến ) – Tuần thứ 2 đọc 3 chuỗi – Tuần thứ 3 đọc 7 chuồi – Tuần thứ 4 đế đủ 100 ngày đọc 10 chuỗi . ( Số chuỗi đó là chỉ tính riêng cho câu chú chính, không tính câu dẫn và nghi quỹ. ) .
5 / CHÚ KIÊN LAO ĐỊA THIÊN BỒ TÁT.

Kiên Lao Địa Thần.
Vào lúc bấy giờ Kiên lao địa thần ở trong đại hội tức thì đứng dậy khỏi chỗ mình ngồi, chắp tay cung kính mà thưa, bạch đức Thế tôn, trong hiện tại hay trong vị lai, những nơi thành thị, làng xóm, cung vua, lầu đài, lan nhã, chằm núi, rừng hoang, chỗ nào có bản kinh vua Ánh sáng hoàng kim này quảng bá thì, bạch đức Thế tôn, con sẽ đến chỗ ấy, hiến cúng, tôn kính, hộ vệ, quảng bá. Chỗ nào đặt tòa cao cho vị pháp sự diễn giảng kinh này, thì con đem thần lực, không biểu hiện bản thân, mà ở ngay nơi tòa cao đưa đỉnh đầu đội chân cho vị pháp sư ấy bước lên. Con được nghe pháp, thâm tâm hoan hỷ, được hưởng pháp vị, tăng thêm uy quang, mừng vui vô hạn. Bản thân con được lợi ích như vậy, con làm cho cõi đất to lớn này, sâu một trăm sáu mươi tám ngàn, sâu đến kim cang luân, màu mỡ của đất đều thêm lên. Trong bốn biển, đất đai tất cả hải đảo cũng vậy, được làm cho màu mỡ hơn ngày thường. Trong đại lục Thiệm bộ, bao nhiêu sông rào ao hồ mà có các loại cây, cỏ thuốc, lùm rừng với các thứ hoa quả, rễ thân, nhánh lá, cùng với lúa má, thì bề ngoài ai cũng đã thích nhìn, màu sắc hương vị đủ cả, và thứ nào cũng dùng được. Dùng những ẩm thực phẩm khác thường như vậy thì tăng thêm sống lâu, sắc đẹp, và sức mạnh, tất cả giác quan đều ổn định, tươi sáng thêm lên, đau đớn không còn. Tâm trí mạnh mẽ, đủ mọi kham năng. Cả địa cầu này cần gì thì hàng trăm hàng ngàn sự việc đều hoàn bị. Bạch đức Thế tôn, vì tình trạng này mà cả đại lục Thiệm bộ yên ổn sung túc, dân chúng đông đảo, không mọi suy tổn, ai cũng an lạc.
Cả cơ thể và tâm trí hưởng được lạc thú như vậy, thì đối với bản kinh vua này càng thêm mến trọng sâu xa, ở đâu cũng muốn thọ trì, hiến cúng, cung kính, tôn trọng, tán dương. Lại cùng nhau đến chỗ pháp tòa của vị pháp sư, vì chúng sinh mà thỉnh cầu diễn giảng bản kinh vua tối thắng này. Tại sao, vì bạch đức Thế tôn, diễn giảng kinh này thì bản thân con và mọi tùy thuộc đều nhờ lợi ích, khí lực tươi sáng, uy thế mạnh mẽ, dung mạo đoan trang, sắc tướng đẹp đẽ, tất cả đều hơn ngày thường. Bạch đức Thế tôn, con, Kiên lao địa thần, hưởng được pháp vị rồi, có thể làm cho đại lục này, với bảy ngàn lần trăm triệu chu vi đất đai đều màu mỡ, cho đến như trước đã nói ai cũng an lạc. Do vậy, bạch đức Thế tôn, lúc đó chúng sinh, để trả ơn con, nên nghĩ như vậy, ta nhất định phải lắng nghe tiếp nhận kinh vua ấy, cung kính hiến cúng tôn trọng, tán dương. Nghĩ vậy nên từ bất cứ chỗ nào họ cư trú, họ cùng đến pháp hội, kính lạy pháp sư, lắng nghe kinh này. Lắng nghe rồi, ai nấy trở về chỗ cũ, lòng rất mừng vui, và nói rằng nay chúng ta được nghe cái pháp thậm thâm vô thượng, thế là đã thu nhận cái khối phước đức bất khả tư nghị. Do cái lực của kinh này, chúng ta sẽ gặp được vô lượng chư vị Thế tôn mà phụng sự hiến cúng, vĩnh ly những chỗ tối khổ là ba nẻo đường dữ. Thêm nữa là vị lai, trong hàng trăm hàng ngàn đời, thường hưởng hạnh phúc hơn hết ở trong nhân loại và trên chư thiên. Khi trở về chỗ cũ, họ cũng nói cho những người đồng hương về bản kinh vua này. Họ nói kinh này qua một sự ví dụ, một phẩm, một chuyện đời trước, một danh hiệu Thế tôn, một danh hiệu Bồ tát, một bài chỉnh cú bốn câu, hoặc một câu có nghĩa, hay đến nỗi chỉ nói tên kinh. Như thế thì bạch đức Thế tôn, chỗ họ cư trú đất đai phì nhiêu hơn chỗ khác. Đất đai ấy sản xuất gì cũng tăng trưởng, tươi tốt, to lớn, làm cho chúng sinh thụ hưởng lạc thú, nhiều của, ưa bố thí, tâm chí kiên định mà thâm tín Tam bảo.
Kiên lao địa thần thưa như vậy rồi, đức Thế tôn bảo, rằng Kiên lao địa thần, nếu ai nghe được kinh vua Ánh sáng hoàng kim thì, dầu chỉ một câu, họ chết cũng sinh Đao lợi hay các thiên xứ khác. Ai vì sự hiến cúng kinh vua này mà trang hoàng nhà cửa, thì đến nỗi chỉ trương một cái lọng dù, treo một cái tràng phan, cũng do nhân tố ấy mà sinh trong sáu thiên xứ cõi Dục, sống trong cung điện thất bảo mà thụ hưởng tùy thích, và điều mà ai cũng tự nhiên có được là vui với bảy ngàn thiên nữ, ngày đêm thường xuyên hưởng thụ cái phước đặc biệt và khó mà nghĩ bàn.
Đức Thế tôn dạy như vầy rồi, Kiên lao địa thần lại thưa, bạch đức Thế tôn, chính vì sự thể đức Thế tôn đã nói, nên những ai trong bốn bộ đệ tử của Ngài lên ngồi pháp tòa diễn giảng kinh này, thì con ngày đêm hộ vệ những người ấy, tự ẩn mình đi, đưa đỉnh đầu mình mà đỡ chân cho vị pháp sư khi bước lên và khi ngồi trên pháp tòa. Bạch đức Thế tôn, kinh này vì những người đã trồng thiện căn nơi vô số chư vị Thế tôn mà quảng bá bất tuyệt trong đại lục Thiệm bộ. Những người ấy lắng nghe kinh này thì vị lai vô số kiếp thường hưởng hạnh phúc vượt bậc trong chư thiên nhân loại, được gặp chư vị Thế tôn, được mau thành tựu vô thượng bồ đề, và nhất là không còn phải trải qua cái khổ sống và chết trong ba nẻo đường dữ.
Khi ấy Kiên lao địa thần lại thưa, bạch đức Thế tôn, con có một bài minh chú có năng lực lợi ích nhân thiên, an lạc tất cả. Nam tử nữ nhân nào, hay bốn bộ đệ tử của đức Thế tôn, muốn được đích thân nhìn thấy chân thân của con, thì phải chí tâm mà trì minh chú ấy. Thì tùy sở nguyện mà toại ý cả. Là như nguyện được đồ dùng để sống, nguyện được tài sản, nguyện được vàng ngọc, nguyện được kho tàng ẩn trong lòng đất, nguyện được những khả năng thần kỳ, nguyện được thuốc thần để trường sinh hay trị liệu mọi bịnh, nguyện chiến thắng thù địch, nguyện chế ngự các thứ luận thuyết. Hãy dọn một tịnh thất mà thiết đạo tràng, tắm mình mẩy, mặc đồ sạch, ngồi nệm cỏ. Hãy đối trước hình tượng Phật có xá lợi, hay trước chùa tháp Phật có xá lợi, mà đốt hương, rải hoa, hiến dâng ẩm thực. Lấy ngày tám tháng trăng sáng (85) , hoặc là ngày sao Bố sái (86) mà tụng minh chú triệu thỉnh con, Kiên lao địa thần: Tát da tha, chi ri, chi ri, chu ru, chu ru, ku ru, ku ru, ku tu, ku tu, tô tu, tô tu, ba ha, ba ha, sa va ri, sa va ri, soa ha. (Tadyatha ciri ciri curu curu kuru kuru kutu kutu totu totu bhaha bhaha savari savari svaha).
Bạch đức Thế tôn, minh chú này, nếu có ai trong bốn bộ đệ tử Thế tôn tụng được một trăm tám biến mà triệu thỉnh con, thì con sẽ đến tức khắc. Lại nữa, bạch đức Thế tôn, nếu ai muốn thấy con biểu hiện thân ra để nói chuyện với nhau, thì cũng phải sắp đặt như trước rồi tụng minh chú này: Tát da tha, a cha ni, gri li ga, kơ sa na ti, si ra, sít đa ri, ha, ha, hi, hi, ku ru, ba rê, soa ha. (Tadyatha acani griliga ksanati sira sidhari ha ha hi hi kuru bhare svaha).
Bạch đức Thế tôn, tụng minh chú này thì phải một trăm tám biến, lại tụng minh chú trên nữa, thì quyết chắc con sẽ biểu hiện thân con, thành tựu cho sở nguyện của họ, hoàn toàn không vô hiệu quả. Nhưng muốn tụng minh chú này thì trước hết phải tụng minh chú giữ mình: Tát da tha, ni si ri, ma sa ka ni, na ti, ku ti, bút đi, bút đi rê, bi ti, bi ti, ku ku ti, ba chi ri, soa ha. (Tadyatha nisiri masakani nati kuti budhi budhire biti biti kukuti baciri svaha).
Bạch đức Thế tôn, tụng minh chú này thì dùng chỉ ngũ sắc, tụng hai mươi mốt biến thì thắt hai mươi mốt gút, đem buộc sau khuỷu tay trái, thì giữ mình mà không có gì sợ hãi nữa. Chí tâm mà tụng minh chú này thì cầu gì cũng thỏa. Con không vọng ngữ. Phật pháp tăng là chứng điệp của con, chứng nhận cho con.
Bấy giờ đức Thế tôn bảo Kiên lao địa thần, lành thay, địa thần có thể đem minh chú nói thật mà hộ trì kinh này và pháp sư quảng bá kinh này. Nhân tố này làm cho địa thần được phước báo vô số lượng.
NAMO – SAMANTA – BUDDHANAM – OM BHARA BHARA DHANE – SERI SAMANTA – ADHA ADHA –ADHU – ADHU TIRIDIYE – TIRIDIYE SVAHA .
Nam mô Kiên lao địa Thiên Bồ tát.(3X)
NAMMÔ SAMATA – BÚTĐANĂNG – ÔM – PHARA – PHARA –ĐANÊ – SÊRI – SAMANTA – AĐA AĐA –AĐU AĐU –THIRIÊ –THIRIÊ – XÓAHA.

Nam mô Kiên lao địa Thiên Bồ tát.(3X) .

NGHI QUỸ TỤNG CHÚ KIÊN LAO ĐỊA THIÊN BỒ TÁT.
1/ KHẤN NHẬP ĐÀN : Nam mô Phật- Nam Mô Pháp- Nam Mô Tăng.
Nam mô Huyền khung cao Thượng Đế - Ngọc Hòang hựu tội tích phước Đại Thiên tôn .
Nam mô Diêu Trì Kim mẫu vô cực đại từ tôn.
Nam mô a di đà Phật.
Nam mô Di Lặc Thiên tôn khai môn chuyển pháp.
Nam mô Lạc Long Quân phụ – Hồng Bàng tiên mẫu – Quốc Tổ Hùng Vương , trăm quan thượng đẳng đại thần cảm ứng chứng minh.
Nam mô Cao Huyền Thất Tổ cảm ứng chứng minh.
Nam mô oai linh chú xuất cu chi Phật mẫu tâm đại Chuẩn Đề Đà ra ni. Đệ tử là ….tuổi …. Cúi đầu quy kính pháp viên thành, đảnh lễ 700 ức chư Phật . Nay con khen tặng Đại Chuẩn Đề - Nhờ lượng từ bi thường gia hộ . Nam mô oai linh Phật mẫu tâm đại Chuẩn Đề Đề vương Bồ tát ma ha tát cảm ứng chứng minh.
Nam mô đại từ đại bi – Tầm thinh cứu khổ, cứu nạn – Quảng đại linh cảm – Bạch Y Quán thế âm Bồ tát .
Nam mộ Dược sư lưu ly quang Như lai Phật.
Nam mô Tỳ Lô giá na quán đảnh Quang Vương Phật.
Nam mô Tiêu tai kiết tường Bồ tát ma ha tát.
Nam mô Uế Tích Kim cang Bồ tát ma ha tát.
Nam mô Kiên lao địa Thiên Bồ tát.
NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT.
NAM MÔ THIÊN BÁ ỨC HÓA THÂN BỔ SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
( Lưu ý : Tủy theo trình độ của từng người và khi trì tụng môn pháp của một vị nào đó sẽ khấn danh hiệu của vị Phật đó. )
2/ TẨY TAY : Bắt ấn , chọc ngón tay áp út phải vào ly nước , vừa đọc vừa vẽ ba vòng tròn vào bàn tay trái . Sau đó xoa hai tay , xoa lên mặt .
CHÚ : ÔM , AMÔGA , SARAMI , MAHÔ , SURU, SURU  XOÁHA .
( OM, AMOGHA,SARAMI,MAHO,SURU,SURU , SVAHA ).( 3 lần )


3/ TẨY UẾ : Bắt ấn và đọc chú , nhớ có vòng tròn do ba ngón tay chụm lại . Quán tưởng lửa từ ấn phụt ra , đốt hết các ô trược ở người mình , cả phòng và cả bàn thờ . CHÚ : OM RAM – 7 LẦN .

 

4/ TỊNH TAM NGHIỆP : Ấn búp sen . Niệm xong xả ra lên trên .
 CHÚ  : OM , XOA PHA VA , SÚT DA, SẠT  VA , ĐẠT MA , XOA PHA VA , SÚT ĐÔ HẦM – 7 LẦN .
( OM , SVAPHAVA, SUTDHA , SARVA, DHARMA , SVAPHAVA , SUTDHO , HAM ) .
5/ AN THỔ ĐỊA – THẦN TÀI VÀ CÁC CHƯ THẦN THÀY TỔ DÒNG HỌ  : Nói hôm nay tôi xin an Thần Tài Thổ Địa và các chư Thần khác . Sau khi niệm vỗ tay phải xuống đất 3 lần .
CHÚ : OM , SỜ RỜ THI VI DÊ , XOÁ HA – 7 LẦN.
( OM, SRTHIVIYE, SVAHA ) .
6/ HỘ THÂN : Bắt Ấn đặt lên 9 chỗ  trên người để hộ thân làm các ngoại Pháp khác không làm gì được . Sau khi bắt Ấn xong phải xả . Ngoài ra có thể bắt thêm Ấn Tý để vào Đan Điền .
CHÚ :  OM , VẮC RA , AGỜ NI , PỜ RA ĐÍP , TA DA , XOÁ HA – 7 LẦN .
 ( OM , VAJRA, AGHNI , PRADIP , TA YA , SVAHA ) .
7/ KIM CANG ĐỊA GIỚI : là biến chỗ mình ngồi thành Kim Cang Địa , giúp mình bền vững tu hành , không cho ma quỷ độn thổ đánh từ dưới lên . Đọc chú rồi dọng xuống phía đất 3 cái để chỗ đất mình ngồi biến thành Kim Cang Địa .
CHÚ :  OM , KI LI, KI LI , VẮC RA , VẮC RI , BU ĐA , VANH ĐA , VANH ĐA , HÙM , PHẠT – 7 LẦN :
( OM , KILI, KILI , VAJRA, VAJRA , BUDHA ,VANDHA, VANDHA , HUM , PHAT . ) 
8/ TƯỜNG GIỚI : Bắt Ấn rồi từ trái quay qua phải ba vòng . Làm Tường giới không cho ai thâm nhập .
 CHÚ : OM , SA RA , SA RA , VẮC RA , PỜ RA KA RA , HÙM , PHẠT – 7 LẦN .
( OM , SARA, SARA , VAJRA, PRAKARA, HUM , PHAT ) .
9/ THƯỢNG PHƯƠNG VÕNG : Bắt Ấn đưa lên đầu xoay từ trái qua phải rồi xả trên .
 CHÚ : OM , VÍC PU RA , ĐẠT SA , VẮC RA , PĂM DA RA , HÙM , PHẠT 7 LẦN .
( OM , VISPURA, DHARSA , VAJRA, PAM , JARA , HUM , PHAT ) .
10/ HỎA MẬT VIÊN PHÙNG : Niệm chú , bắt Ấn rồi xả sang ngang.
CHÚ : ÔM - A XA MA - DI NI - HÙM - PHẠT ( 7X ).
( OM ASAMAJINI HUM PHAT ).
11/ KIẾT GIỚI : Bắt Ấn xoay từ phải qua trái 3 vòng rồi từ trái qua phải 3 vòng .
 CHÚ : OM , AM RỜ TÚP , PHA VA , HÙM , PHẠT – 7 LẦN .
( OM , AMRTUD , PHAVA , HUM, PHAT ) .
12/ HIỆN ĐÀN NGHI CÚNG DƯỜNG :
Nguyện cho hương Thủy hương bôi.
Tràng hoa anh lạc cõi trời tỏa bay.
Món ăn, thức uống, trái cây.
Trầm hương đèn nến biến đầy hư không.
Nay con chí thiết một lòng.
Cúng dường Kim khuyết – Ngọc hòang Thượng đế vô cực đại Thiên tôn.
Mẹ Cửu Thiên Huyền nữ.
Mẹ Diêu trì Kim mẫu.
Kim khuyết tả tướng Quan Thánh đế quân đại Thiên tôn.
Cùng Tam bảo – Khắp cùng mười phương.
Nam mô Phật – Nam mô Pháp – Nam mô Tăng.
Nam mô Thập phương Thường trụ Tam bảo.
(Chú cúng dường và quán tưởng vô vàn thức ăn, mỹ vị. ) .
CHÚ BIẾN THỰC CHÂN NGÔN.
Dùng biến các đồ cúng thành cam lồ, mỹ vị.
“Nam mô – Sạcva – Tác tha gác ta –Valô -  pitê – Ohm – Samara – Samara – hùm – Xóa ha “
Cúng vong đọc 3 lần.
Cúng Thần, Thánh đọc 7 lần.
Cúng Phật đọc 21 lần.
Tay trái kiết ấn Bảo thủ cầm bát đồ ăn. Tay phải kiết ấn Quan âm kiết tường vẽ chữ Ram vào bát thức ăn.
THẦN CHÚ BIẾN THỦY.
Tay trái kiết ấn Bảo thủ cầm cốc nước. Tay phải kiết ấn Quan âm kiết tường vẽ chữ Ram vào cốc nước và đọc chú  biến thủy.
“Nam mô – Xurupara – Tác tha ga ta ra – Ta zác tha – Ohm – suru – Suru – Pra suru – Prasuru – Xóaha. “
 Niệm chú và bắt ấn khiến cho đồ cúng thành hiện thực , thành bàn thờ trong đó có đầy đủ các thứ , tưởng tượng có một cái bàn bằng vàng có đầy đủ các thứ ngon dâng cúng .
 CHÚ : OM , GA GA NA, SAM PHA VA , VẮC RA , HÓC – 7 LẦN .
( OM , GAGANA, SAMPHAVA, VAJRA , HOH ) .
Dùng ấn Quan âm kiết tường vẽ chữ Ram vào đồ ăn, sau đó đọc chú : 
“ Ohm – Gagana – Xampara – Vắcra – hùm – Xóaha. “– 7 lần.
Thổi vào vòng tròn của Ấn Quan âm kiết tường.
Sau đó đọc chữ ÔM – 21 lần. 
13/ THỈNH LONG THẦN HỘ PHÁP :
Ngọc bảng tùng thư trấn cửu Thiên.
Tam đồ xả thính giải oan khiên.
Viêm âm phổ biến Thập phương giới.
Bồ tát Long thần thị chứng minh.
Vi đà Thiên tướng thị linh Thần
Bồ tát từ bi hiện hóa thân
Nguyện lớn hộ phù chân Phật pháp
Khử tà trục quỷ trấn ma quân
Đức công quảng đại không lường được
Thành kính đạo cầu ứng tận tâm.
CHÚ : ( Nam mô – Xuxítđi – Ômôm – Ritari – Măn đa – Mănđa – Xóaha ) – 7 lần.
NIỆM : ( Nam mô Long thần hộ pháp cảm ứng chứng minh ) – 3 lần.
14/ ĐẠI LUÂN KIM CANG ĐÀ RA NI : 
( Dùng để hóa giải các tác Pháp lỗi lầm và che chở cho các vị Thần chú không bị đụng chạm khi các đấng ở trên giáng xuống.)
 CHÚ : ( Nam mô – Xítđi rira – Điri canăng – Tácthaga – Tanăng – Ôm – Virani – Virani – Maha – Chắc cra – Vắcri – Vắcra – Sata – sata – Saratê – Saratê – Tharadê – Tharadê – Vitha mani – Sampani – Nha ni –  Thara mani - Suýtđa – Mirira – Acạc ridê – Acạc ridam – Thanăng – Xóaha ) – 7 lần.
13/ CÚNG THỈNH MƯỜI PHƯƠNG : Hôm nay con xin cung thỉnh đức Phật A Di Đà , Đức Phật ….
Cùng các chư Thiên Long Thần  . Niệm xong nhấn xuống ba lần để cung thỉnh .
 CHÚ : OM , DI NA DÍC , Ê HI , Ê HI , PHAGA VA TU , SỜ NI SA DA , XÓA HA – 7 LẦN .
( OM , JNAJIK , EHY , EHY , PHAGAVATU , SNISAYA, SVAHA ) .
14/ CHÚ ĐẠI LUÂN VƯƠNG HỘ THÂN :
( Ôm Sri zim – Ôm Brum ) – 21 lần.
Bắt ấn thâu và thổi vào sau khi đọc : 
( Chư Phật hiện thân Dã la Thần – Hô la Thần – Niệm chân ngôn –Thiên biến quỷ ly thân – Thân ly sàng – Sàng ly bệnh – Bệnh ly Thân – Nhất thiết tai ương hóavi trần ).
15/ LỄ PHẬT VÀ BỒ TÁT :
A/ PHẬT BỘ :  Đọc chú xong xả ấn lên .
CHÚ : OM , TA THA GA TUP , PHA VA DA , XÓA HA – 7 LẦN .
B/ LIÊN HOA BỘ : Bắt ấn và xả ra.
CHÚ : ÔM - PẮC MÚP - PAVADA - XÓA HA ( 7x ).
C/ KIM CANG BỘ : 
CHÚ : ÔM - VẮC MÚP - PAVADA - XÓA HA ( 7x ).
OM , VAJRUP , PHAVAYA , SVAHA ) .
16/ CÚNG DƯỜNG PHẬT VÀ BỒ TÁT : Bắt Ấn cúng dường , 
 CHÚ : NA MA , SẠT VA, TA THA GA TE , PHI DẮC , VÍC VA MU KHÊ , PHI DẮC , OM , SẠT VA THA KHĂM , Ô GA TÊ , SỜ PHA VA , HÊ MĂM , GA GA NA , KĂM , XÓA HA  - 7 LẦN .
 ( NA MA , SARVA ,TATHAGATE , PHIJAK, VISVAMUKHE , PHIJAK, OM , SARVATHA , KHAM , OGATE , SPHAVA, HEMAM , GAGANA , KAM SVAHA ) .
17 / ĐĂNG ĐỊA : Đăng Địa là đưa mình lên một đẳng cấp tương đương với Bồ tát làm cho đọc chú có kết quả . Đây là một Ấn bí mật .
 CHÚ : OM , BÔ ĐI , CHÍA TA , MÚT TÊ PA , ĐA  DA MI – 7 LẦN .
( OM , BODHI , CITTA , MUTTEPA , DAYAMI ) .
18/ TỐC CHỨNG THÀNH PHẬT : Là Thần chú khiến cho mình niệm chú mau thành Phật .
 CHÚ : OM , HÍC RA MI RA – 7 LẦN .
 ( OM , HISPAMIRA ) .
19/ KHAI CHUỖI : 
CHÚ : ÔM - VAI RÔ CHA NA - MA LA - XÓA HA ( 7x ).
( OM , VAIROCHANA , MALA , SVAHA ) .

20/ Đọc chú KIÊN LAO ĐỊA THIÊN BỒ TÁT. 
Nam mô Kiên lao địa Thiên Bồ tát.(3X)
NAMMÔ SAMATA – BÚTĐANĂNG – ÔM – PHARA – PHARA –ĐANÊ – SÊRI – SAMANTA – AĐA AĐA –AĐU AĐU –THIRIÊ –THIRIÊ – XÓAHA.
Nam mô Kiên lao địa Thiên Bồ tát.(3X) .
Việc hành trì mỗi Pháp phải đủ và liên tục 100 ngày . Trong 100 ngày đó phải tuyệt đối ăn chay . Tuần đầu đọc 1 chuồi ( 108 biến ) – Tuần thứ 2 đọc 3 chuỗi – Tuần thứ 3 đọc 7 chuồi – Tuần thứ 4 đế đủ 100 ngày đọc 10 chuỗi . ( Số chuỗi đó là chỉ tính riêng cho câu chú chính, không tính câu dẫn và nghi quỹ. ) .
21/ SÁM HỐI :
 NAM MÔ PHẬT – NAM MÔ PHÁP – NAM MÔ TĂNG .
 Con từ vô lượng kiếp trước đến nay , vì vô minh che mờ căn tánh , nên con đã lầm chấp có Ngã , có Pháp , vì thế đối cảnh khởi ra Tâm Tham Sân Si , Mạn nghi ác kiến gây nhiều tội lỗi xúc phạm đến Tam bảo và Chúng sinh . Nay con đã biết tội lỗi của con rồi . Kính xin mười phương chư Phật Từ bi thương xót tha thứ mọi tội lỗi cho con . Con nguyện từ đây đến Vô lượng kiếp sau , mãi mãi nương vào Chân – Trí của Phật , phá tan màn u minh ngã Pháp cùng Tham , Sân Si , quyết không làm những điều tội lỗi xúc phạm đến Tam bảo và Chúng sinh nữa . 
 Nay con niệm chú Sám hối này , nguyện rằng các tội lỗi của con từ Vô lượng kiếp trước đã làm cho đến ngày hôm nay , do oai lực của Thần chú Pháp này , mọi tội lỗi tốc báo tiêu trừ . Nguyện thành tựu viên mãn tất cả các pháp lành .
CHÚ : ÔM - SẠT VA - BÚT ĐA - BÔ ĐI - SÁT VA ĐA - XÓA HA – 7 LẦN .
( OM , SARVA , BUDHA , BODHI , SATVAYA , SVAHA ) .

22 / HỒI HƯỚNG VÀ CÔNG ĐỨC : 
Nguyện đem công đức này hướng về mười phương Pháp giới Chúng sinh , thân tâm thường an lạc, bệnh tật , tai nạn đều tiêu trừ , mọi sở cầu đều được như ý , tất cả mọi nghiệp chướng , phiền não chướng , sở tri chướng đều tiêu trừ , thành tựu vô lượng giải thoát môn Tam Muội . Ngộ nhập Phật Tri Kiến và tốc chứng quả vị Vô Thượng Chánh Đảng Chánh Giác .
 Nguyện hồi hướng về các chư Thiên Long Thần , bát Bộ , Hộ Pháp phước huệ Thăng Long hào quang viên đắc , thân tâm thường an lạc thành tựu Đại nguyện hộ trì Pháp Chánh chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề .
 Nguyện cho Cửu Huyền Thất Tổ 7 đời nghiệp chướng , phiền não chướng , sở tri chướng tiêu trừ , tốc báo vãn sanh về Tịnh Độ mười phương chư Phật .
 Nguyện hồi hướng về Cha , mẹ , anh , chị , em , chồng ( vợ ) , bà con hai họ tâm thân thường an lạc , thành tựụ được sự nghiệp Thế gian , các nạn , ách bệnh tật tiêu trừ , phát Bồ Đề tâm hướng về quả vị Vô Thượng Chánh Đẳng Cháng Giác .
Hồi hướng :…….
 Nguyện cho thân này ….
 CHÚ HỒI HƯỚNG : OM , SA MA RA , SA MA RA , DI MA NA , CHẮC KỜ RA , MA HA , CHẮC KỜ RA , HÙM – 7 LẦN .
( OM , SAMARA , SAMARA , JIMANA , CAKKRA , MAHA , CAKKRA , HUM ) .


23 / PHỤNG TỐNG : Bắt Ấn đẩy ra . Tức là mời các chư vị về .
 CHÚ : OM , DI NA DIC , GẮC CHA , GẮC CHA , PHÁ GA , VA TU , SỜ NI SA DÁ , XÓA HA – 7 LẦN .
 ( OM , JINADIC , GADCA , GADCA , PHAGAVATU , SNISAYA , SVAHA ) .
24/ XẢ ĐÀN : Đọc chú kiết giới 7 lần , quay từ trái qua phải 1 vòng nói : xả đàn , xả đàn .
 CHÚ : OM , AM RỜ TÚP , PHA VA , HÙM , PHẠT -  7 LẦN 
( OM , AMTRUD PHAVA, HUM , PHAT ) .
25/ HỘ THÂN TRỞ LẠI :
 CHÚ : ÔM , VẮC RA , AGNI , PỜ RA ĐÍP , TA DA , XÓA HA - 3 LẦN .
( OM , VAJRA , AGHNI , PRADIP , TA YA , SVAHA ) .
26/KINH BÁT NHÃ :
( Gatê – Gatê – Pra gatê – Pra săng gatê – Bôđi – Xóaaha. )
KẾT ĐÀN.
( Xem bài tiếp theo ).
Thân ái . dienbatn.Nguồn https://dienbatnblog.blogspot.com/2017/10/su-dung-mat-chu-mat-tong-trong-phong.html

Comment